Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Інформаційне моделювання проблемних областей на основі баз даних

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.32
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Пелещишин Андрій Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати технології інформаційного моделювання проблемних областей на основі баз даних, освоїти основні принципи, сутностей, закономірностей соціальних комунікацій, процесів, структур та форм соціально-комунікаційних відносин.
знати: закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства, історію соціально-комунікаційних інститутів суспільства, етапи становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів; розуміти інформаційно-когнітивну динаміку суспільства.
знати та уміти застосовувати технологію BigData.
вміти проектувати системи та бази даних інформаційного забезпечення ділової активності на основі сучасних методів та засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Системний аналіз складних соціальних процесів в мережі
Інформаційно-технологічне забезпечення соціально-комунікаційних систем
Короткий зміст навчальної програми:
Історія розвитку баз даних. Основні підходи до проектування та оптимізації баз даних. Системи управління базами даних. Теорія баз даних. Реляційні та не реляційні моделі баз даних. Нормалізація таблиць баз даних. Мова SQL та її процедурні розширення. Технологія доступу до баз даних ADO.NET. Об’єктна модель ADO .NET. Під’єднаний та під’єднаний режими у роботі із базами даних. ORM системи. Методології розроблення програмного забезпечення. Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування із використанням мови UML.
Рекомендована література:
1. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология. М.: Финансы и статистика, 2004. 320с.
2. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпораций: Манифест революции в бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2007. 332с.
3. Прийняття рішень:теорія і практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; наук.ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2013. — 448 с. — (Комп’ютинг ).— ISBN 978-966-418-221-5
4. Дослідження операцій: підручник / Анатолій Васильович Катренко . — 3-тє вид., випр. та доп . — Львів : Магнолія-2006, 2009 . — 349 с.: іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.348-349 (38 назв) . — На укр. яз. — ISBN978-966-8340-18-5 .
5. Теорія прийняття рішень [Текст] : підруч. для студ. вузів /А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. — К. : BHV, 2009. — 448 с. : іл. — (Інформатика).— Бібліогр.: с. 439-441. — ISBN966-552-219-1
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)