Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Інформаційно-технологічне забезпечення соціально-комунікаційних систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.33
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Пелещишин Андрій Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати: закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства, історію соціально-комунікаційних інститутів суспільства, етапи становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів; розуміти інформаційно-когнітивну динаміку суспільства.
Вміти: здійснювати математичне моделювання та оптимізацію процесів інженерії програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми:
основні принципи проектування Інтернет-систем, основні методи побудови інформаційних систем на основі Web-технологій, адміністрування Web-серверів та застосовувати їх на практиці.
Рекомендована література:
Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии. Предисл. Э.В. Попова. (Учебное пособие, рекомендовано МОН Украины) Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2012. 272с.
Родкина Т.А. Информационная логистика. М.: «Экзамен», 2011. 288с.
Прийняття рішень:теорія і практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; наук.ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2013. — 448 с. — (Комп’ютинг ).— ISBN 978-966-418-221-5
Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2010. 352с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)