Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Теорія управління та прийняття оптимальних рішень

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.40
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Грицюк Юрій Іванонович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1) Здатність продемонструвати глибинні знання методів теорії управління та прийняття оптимальних рішень щодо процедур і процесів інженерії програмного забезпечення.
2) Здатність продемонструвати глибинні знання концептуально-методологічних і технологічних засад щодо розроблення якісних програмних систем підтримки прийняття рішень.
3) Застосовувати одержані знання і навики для розуміння процедур вирішення завдань синтезу і аналізу елементів та систем підтримки прийняття рішень, характерних обраній області наукових досліджень.
4) Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі створення програмних систем підтримки прийняття рішень для вирішення комплексних науково-технічних завдань.
5) Здійснювати математичне моделювання варіантів прийняття управлінських рішень та проводити оптимізацію процедур і процесів з інженерії програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Теорія управління та прийняття рішень
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
Оптимізація прийняття рішень
Методи аналізу та оптимізації складних систем
Короткий зміст навчальної програми:
Тема 1. Теорія управління та сутність процесу управління 1.1. Основні поняття та визначення теорії управління 1.2. Класифікація підходів у теорії управління 1.3. Умови існування процесу управління в складних системах 1.4. Закон потрібної різноманітності в системах управління 1.5. Сфери, типи, системи та теорія управління 1.6. Принципи управління складними системами Тема 2. Особливості прийняття управлінських рішень та методи їх обґрунтування 2.1. Класифікація видів управлінських рішень 2.2. Особливості підготовки управлінського рішення 2.3. Методи розроблення та обґрунтування рішень 2.4. Механізми і техніка прийняття управлінських рішень 2.5. Організація процесу виконання управлінських рішень 2.6. Система контролю за виконанням прийнятих рішень Тема 3. Однокритеріальні моделі задач прийняття рішень та методи їх оптимізації 3.1. Проблема оптимізації прийняття рішень в соціально-економічній сфері 3.2. Основні математичні моделі задач однокритеріальної оптимізації прийняття рішень 3.3. Проблема поганої зумовленості в задачах оптимізації прийняття рішень 3.4. Покоординатні стратегії скінченновимірної оптимізації прийняття рішень 3.5. Градієнтні стратегії скінченновимірної оптимізації прийняття рішень 3.6. Динамічні моделі скінченновимірної оптимізації прийняття рішень Тема 4. Багатокритеріальні моделі задач та методи прийняття оптимальних рішень 4.1. Моделі постановок задач прийняття оптимальних рішень в соціально-економічній сфері 4.2. Багатокритеріальні моделі задач прийняття оптимальних рішень за умови визначеності 4.3. Критерії прийняття оптимальних рішень за умови невизначеності 4.4. Багатостадійні моделі задач прийняття оптимальних рішень 4.5. Багатокритеріальні моделі задач прийняття рішень на основі комплексного оцінювання інформації 4.6. Багатокритеріальні моделі задач прийняття оптимальних рішень на основі додаткової інформації Тема 5. Задачі динамічного програмування в соціально-економічній сфері 5.1. Постановка задачі динамічного програмування в соціально-економічній сфері 5.2. Задачі оптимального розподілу інвестицій 5.3. Багатокрокові задачі управління виробництвом і запасами сировини 5.4. Дискретні моделі ціноутворення опціонів 5.5. Бюджетна множина і функції корисності в задачах управління 5.6. Моделі ринкової рівноваги в задачах управління Тема 6. Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку виробників продукції 6.1. Математична модель стратегій поведінки двох виробників однієї програмної продукції 6.2. Математична модель стратегій взаємодії двох фірм на ринку виробників однієї програмної продукції 6.3. Моделі стратегій недосконалої та досконалої конкуренції на ринку виробників програмної продукції 6.4. Моделі стратегій конкуренції на ринку інформаційних технологій 6.5. Моделювання процесу оптимального економічного зростання виробників програмної продукції 6.6. Моделювання динаміки взаємодії розробників комерційного й некомерційного програмного забезпечення Тема 7. Експертні системи для прийняття оптимальних рішень 7.1. Поняття про експертні системи прийняття рішень 7.2. Продукційні експертні системи прийняття рішень 7.3. Подання та використання нечітких знань 7.4. Нейлоровські діагностичні системи прийняття рішень 7.5. Quick Choice – система багатокритеріального вибору
Рекомендована література:
1. Алескеров Ф., Хабина Э., Шварц Д. Бинарные отношения, графы и коллективные решения. – М. : ГУ ВШЭ, 2006.
2. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях – В сб.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. М: Мир, 1976, с. 172-215.
3. Борисов А. Н. и др. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. – М. : Радио и связь, 1989.
4. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. – М. : Радио и связь, 1984. – 560 с.
5. Вилкас Э. Н., Майминас Е. З. Решения : теория, информация, моделирование. – М : Радио и связь, 1981. – 328 с.
6. Катренко А. В. Дослідження операцій : підручник з грифом МОН. – Львів : "Магнолія-2006", 2007. – 480 с.
7. Катренко А. В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації. – Львів : "Новий світ – 2000", 2003. – 424 c.
8. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН. – К. : Видавнича група BHV, 2011. – 448 с.
9. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. – М. : Радио и связь, 1981. – 560 с.
10. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. – М. : Наука, 1979. – 236 с.
11. Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. – М. : Радио и связь. 1982. – 420 с.
12. Борисов А.Н., Вильюмс Э.Р. Сукур Л.Я. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ: Информационное, математическое и программное обеспечение. – Рига: Зинатне, 1986. – 195 с.
13. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. – М. : Наука, 1978. – 352 с.
14. Елванов Л.Г. Теория и практика принятия решений. – М. : Экономика, 1984. – 176 с.
15. Нейман Дж., Моргерштерн О. Теория игр и экономическое поведение: пер. с англ. – М. : Наука, 1970. – 707 с.
16. Берегулько, Н. О., & Грицюк, Ю. І. (2013). Управління проектами впровадження систем захисту інформації у структурні підрозділи ДСНС України. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць, 8, 49–54. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД.
17. Грицюк Ю. І., Далявський, В. С. Формалізація процесу управління ризиками розроблення програмного забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 11. С. 135-154. https://doi.org/10.15421/40281124
18. Грицюк Ю. І., Нємова О. А. Особливості управління процесом розроблення вимог до програмного забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2018, т. 28, № 8. С. 161–169. https://doi.org/10.15421/40280832
19. Грицюк, Ю. І., & Грицюк, М. Ю. (2014). Особливості мультиплікативного згортання часткових критеріїв в узагальнений показник. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 24(11), 341–353. Львів: РВВ НЛТУ України.
20. Грицюк, Ю. І., & Жабич, М. Р. (2018). Управління ризиками реалізації програмних проектів. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 28(1), 150–162. Львів: РВВ НЛТУ України. https://doi.org/10.15421/40280130
21. Грицюк, Ю. І., Малець, І. О., & Рак, Т. Є. (2010). Структурні компоненти задачі оптимального управління процесом боротьби з лісовими пожежами. Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць, 8, 171–174. Львів: РВВ НЛТУ України.
22. Грицюк, Ю. І., Малець, І. О., Рак, Т. Є. (2010). Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 672, 110–119. Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка".
23. Грицюк, Ю. І., Рак, Т. Є., & Малець, І. О. (2010). Особливості розв'язання задачі оптимального управління процесом ліквідації лісових пожеж. Пожежна безпека: зб. наук. праць ЛДУ БЖД, 17, 51–57. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД.
24. Грицюк, Ю. І., Фернеза, Р. М., Дебопре, О. В. (1995). Організація управління меблевим підприємством в умовах функціонування ПО АРМ. Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць, 3(3), 49–57. Львів: Вид-во УкрДЛТУ.
25. Смотр, О. О., & Грицюк, Ю. І. (2011). Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць, 5, 68–77. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД.
26. Смотр, О. О., & Грицюк, Ю. І. (2012). Застосування системного аналізу при управлінні процесом гасіння лісових пожеж. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 22(3), 346–352. Львів: РВВ НЛТУ України.
27. Смотр, О. О., & Грицюк, Ю. І. (2012). Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць, 6, 68–77. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД.
28. Сташевський, З. П., & Грицюк, Ю. І. (2013). Управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки на основі моделей компетенцій. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць, 8, 87–95. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД.
Методи і критерії оцінювання:
Методи діагностики знань: виконання індивідуальних домашніх завдань, заданих на практичних заняттях, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, екзаменаційна робота.
Критерії оцінювання результатів навчання студентів:
Максимальна оцінка в балах 100
Поточний контроль: 40
домашні завдання 20
науково-дослідне завдання 20
Екзаменаційний контроль: 60
письмова компонента 50
усна компонента 10