Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Педагогічний практикум

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.13
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Пелещишин Андрій Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу у сучасній вищій освіті, методичні засади діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу, суть дидактичних моделей навчання, засоби оптимальної організації учбової діяльності та управління нею, нові технології навчання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми:
Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу у сучасній вищій освіті. Методичні засади діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. Наукова складова фахової підготовки студентів та діяльності викладача в умовах вищого навчального закладу
Рекомендована література:
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія/ А.М.Алексюк. - К.,1998. – 558 с.
2. Вихрущ В.О. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання/ В.О.Вихрущ, С.В.Гуменюк, О.А.Вихрущ-Олексюк. - Тернопіль: Крок, 2014. - 280 c.
3. Дидактичні системи у вищій освіті/[авт. - упорядник В.В.Бойченко]. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. - 121 с.
4. Педагогічний практикум для аспірантів вищих навчальних закладів. - Хмельницький, 2015. - 62 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмово-усна форма (100%)

Педагогічний практикум

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.10
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.9
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: професор кафедри ІСМ, д.н.с.к. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі інформаційних технологій;
- здатність застосовувати знання методів збору, опрацювання, аналізу, систематизації та зберігання науково-технічної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Риторика. Професійна педагогіка. Іноземна мова для академічних цілей.
Короткий зміст навчальної програми:
Види навчального процесу. Лекція. Дидактичні прийоми. Практичне заняття в системі підготовки фахівця. Методологія виконання лабораторних робіт. Засоби контролю знань і умінь студентів вищої школи.
Рекомендована література:
1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л.
Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49.
2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13.
3. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287с.
4. Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с.
5. Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с.
6. Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер»)
7.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24.
8. Євдокимов В.І., Агапова Т.П., Гавриш І.В., Олійник Т.О. Педагогічний експеримент.Харків:”ОВС”, 2001.-148с.
9. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб.- К.: Вища школа, 2002.- 215 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти , усне опитування (60%)
підсумковий контроль залік): письмово-усна форма (40%)

Педагогічний практикум

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.11
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Федасюк Дмитро Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Поглиблені знання класичних та сучасних засад організації освітнього процесу в університеті.
2. Поглиблені знання ключових форм організації навчання в університеті.
3. Поглиблені знання ключових засад контролю результатів навчання студентів в університеті.
4. Уміння проводити лекційні заняття.
5. Уміння проводити практичні заняття.
6. Уміння проводити лабораторні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити:
• Філософія і методологія науки;
• Професійна педагогіка.
кореквізити:
• Методи наукових досліджень і управління науковими проектами;
• Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав.
Короткий зміст навчальної програми:
У межах дисципліни розглядаються ключові засади організації освітнього процесу в університеті; основні форми організації навчання в університеті; ключові засади контролю результатів навчання студентів в університеті; основні засади проведення навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних занять).
Рекомендована література:
1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49.
2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13.
3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с.
4.Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с.
5.Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с.
6.Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер»)
7.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24.
Методи і критерії оцінювання:
Усне експрес-опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, оцінювання проведення лекційних, практичних та лабораторних занять за визначеними керівником педагогічного практикуму навчальними дисциплінами
• поточний контроль – усне опитування (70 %)
• підсумковий контроль (30%)

Педагогічний практикум

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.12
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: