Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Моделювання складних соціальних процесів в Інтернеті

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.27
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Пелещишин Андрій Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати сучасні технології інформаційно-технологічного забезпечення соціально-комунікаційних систем, освоїти основні принципи, сутності, закономірності соціальних комунікацій, процесів, структур та форм соціально-комунікаційних відносин
знати: закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства, історію соціально-комунікаційних інститутів суспільства, етапи становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів; розуміти інформаційно-когнітивну динаміку суспільства
вміти розробляти адекватні математичні моделі, методи та засоби для дослідження різних предметних областей, а також здійснювати їх ефективну програмну реалізацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем
Комп'ютерні технології розпізнавання та класифікації в складних системах

Короткий зміст навчальної програми:
Основні підходи до проектування та оптимізації бізнес-процесів. Основні положення теорії організації. Основні положення логістики. Методи організації та проектування бізнес-процесів. Основні принципи системного підходу до моделювання бізнес-процесів. Технологія моделювання 3VM. Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0). Система стандартів IDEF. Моделювання потоків даних. Основні принципи системно-об’єктного підходу до моделювання бізнес-процесів. Основні елементи об’єктної моделі.
Рекомендована література:
1. Прийняття рішень:теорія і практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; наук.ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2013. — 448 с. — (Комп’ютинг ).— ISBN 978-966-418-221-5
2. Дослідження операцій : підручник / Анатолій Васильович Катренко . — 3-тє вид., випр. та доп . — Львів : Магнолія-2006, 2009 . — 349 с.: іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.348-349 (38 назв) . — На укр. яз. — ISBN978-966-8340-18-5 .
3. Теорія прийняття рішень [Текст] : підруч. для студ. вузів /А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. — К. : BHV, 2009. — 448 с. : іл. — (Інформатика).— Бібліогр.: с. 439-441. — ISBN966-552-219-1
4. Системний аналіз[Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. — Л. :Новий Світ-2000, 2009. — 396 с. — (Комп’ютинѓ). — Бібліогр.: с. 392-395. — ISBN 978-966-418-102-7

Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)