Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.23
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, завідувач кафедри ІСМ, д.т.н. Литвин Василь Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- основні засоби побудови інтелектуальних систем,
- методи та алгоритми проектування інтелектуальних систем та застосовувати їх на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи.
Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем. Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми:
Основні поняття інтелектуальних систем. Архітектура інтелектуальних систем. Формальне означення інтелектуальних систем. Функціональна модель інтелектуальних систем. Моделі подання знань та механізми логічного виведення. Виявлення логічних закономірностей в даних. Штучні нейронні мережі. Генетично-адаптивні алгоритми. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах. Мультиагентні системи. Асоціативні правила.
Рекомендована література:
1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин // нав-чаль¬ний посібник з грифом МОНУ. – Львів : «Магнолія-2006», 2012. – 241 с.
2. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. – К.: КМ Академія, 2002. –
3. Представление и использование знания / под ред. Х.Уэно, М.Исидзука. - М.: Мир, 1989.
4. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский. –СПб: Питер, 2001. – 384с.
5. Рассел С. Искусственный интеллект / С.Рассел, П.Норвиг. – М.,С.-П.,К.: Вильямс, 2006. – 1408с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50%)