Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Інформаційне моделювання

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.24
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи.
- розуміння принципів і методів аналізу та оцінювання завдань, які сприяють подальшому ефективному використанню інформаційних ресурсів в складних системах.
- отримання знань для оцінювання сучасних технологій та на основі системного підходу формувати вимоги до розроблення перспективних складних інформаційних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Комп’ютерні технології розпізнавання та класифікації в складних системах. Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми:
Загальні положення та визначення. Моделі систем масового обслуговування. Мережі Петрі. Ймовірнісне моделювання. Імітаційне моделювання. Планування та проведення експериментів з моделями. Прийняття рішень за результатами моделювання. Імітаційне моделювання складних інформаційних систем.
Рекомендована література:
1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу / Згуровський М.З., Панкратова Н.Д..- К.: Видавнича група BHV, 2007.- 544 с.
2. Томашевський В.М. Моделювання систем / Томашевський В.М.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352 с.
3. Кузьменко Б.В. Моделювання систем. Навчальний посібник / Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. - К.; Вид-во КНУКіМ, 2008. – 118 с.
4. Харин Ю.С. Основы имитационного и стати стического моделирования: Учебное пособие / Харин Ю.С., Малютин В.И., Кирлица В.П. и др. – Мн.: Дизайн ПРО, 1997. – 288 с.
5. Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання: Навч. Посібни / Ситник В.Ф., Орленко Н.С. к. – К.: КНЕУ, 1998. – 232 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50%)