Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Методи наукових досліджень і управління науковими проектами

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.26
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Д.т.н., професор Федасюк Дмитро Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Застосовувати методологію наукових досліджень в професійній діяльності інженерії програмного забезпечення для виявлення актуальних наукових проблем, формування та критичного аналізу інформаційної бази, формулювання висновків і пропозицій.
2. Демонструвати застосування логіко-структурного підходу для планування наукового проекту, з використання програмних засобів для календарного планування наукової роботи.
3. Володіти навичками використання електронних ресурсів для пошуку наукової інформації.
4. Уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері програмної інженерії.
5. Уміння проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити:
• Філософія і методологія науки;
• Управління великими даними.
кореквізити:
• Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав.
Короткий зміст навчальної програми:
Наука як система знань і сфера людської діяльності. Основні положення: наука, класифікація наук, суть технічних наук. Методологічні основи наукового пізнання і творчості. Організація та виконання наукових досліджень. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи. Методологія розробляння та виконання наукових проектів. Логіко-структурний підхід до управління науковими проектами. Оформлення, апробація та впровадження результатів наукових досліджень. Узагальнення результатів наукової роботи, презентація наукових проектів.
Рекомендована література:
1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко.- 6-те вид., перероблене і доповнен. – К.: Знання, 2008.- 310 с.
2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004.- 240 с.
3. Ковальчук В.В., Моїсееєв Л.М., Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- 3-є вид., переробл. І доповн. – К.: ВД «Професіонал», 2005.- 240 с.
4. Пилипчик М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2007. – 270 с.
5. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 224 с.
6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб.- Київ.: МАУП, 2002.- 200 с.
7. Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 280 с.
8. Основи науково-дослідної роботи: Навч. Посібник/ Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.- К.: видавництво Ліра-К, 2013.- 336 с.
9. Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник/ .- Суми: Університетська книга, 2011.- 224 с.
10. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/ за ред.. Конверського.- К. Центр навчальної літератури, 2010.- 353 с.
11. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. (підручник).- Львів: « Новий світ – 2000», 2011.- 550 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, усне опитування.
Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування (60%)