Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Іноземна мова для академічних цілей

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.1
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Гаврилюк М.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент- здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
• спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:
• обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
• готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
• аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
• писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Іноземна мова (рівень володіння В2 за ЗЄР)
Короткий зміст навчальної програми:
Модуль 1. (читання) Міжнародні академічні конференції; навчання,викладання і наукова робота в університетах; академічні публікації;міжнародна співпраця. (слухання) Відвідування конференції; залагодження конфліктів; створення мережі контактів; презентації. Модуль 2. (говоріння) Спілкування; навички робити презентації. (писання) Академічна кореспонденція; написання резюме; опис наочних даних. Модуль 3.Організація і участь в академічних заходах. Написання та публікація академічних статей. Модуль 4. Викладання і навчання англійською мовою.
Рекомендована література:
• English for academics (book 1) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP
• English for academics (book 2) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP
• Azar, B.S (1999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education. – 437 p.
• Ek, J.A. van and J.L.M.Trim (2001) Vantage. Cambridge: Cambridge University Press. – 187 p.
• Evans, V. (1998) Successful Writing. Blackpill: Express Publishing. – 116 p.
• Kay, S. & Jones, V. (2001) Inside Out. Oxford: MacMillan Publishers Limited. – 160 p.
• Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press.
• Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота.
- Підсумковий контроль: диференційований залік.

Розподіл балів у 100-бальній шкалі.
Разом за дисципліну 100
Поточний контроль (ПК)
Аудиторна робота 20:
Аудіювання 5
Читання 5
Мовлення 5
Письмо 5
Контрольна робота 50
Самостійна робота 30:
Виконання вправ з підручника 5
Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5
Позааудиторне читання 5
Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5
Монологічне мовлення 5
Діалогічне мовлення 5