Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Методи аналізу та оптимізації складних систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.O.3
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, завідувач кафедри ІСМ, д.т.н. Литвин Василь Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- здатність досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних інформаційних системах;
- здатність оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу інформаційних систем;
- здатність аналізувати та визначати критерії в межах предметної області, будувати моделі багатокритеріальних задач та вміти розв’язувати їх, проводити оцінку складних систем та на основі системного аналізу багатокритеріальних процесів, які виникають в заданій проблемній області.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи.
Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем.
Короткий зміст навчальної програми:
Інформаційне моделювання предметних областей. Засоби опису інформаційно-логічних моделей предметних областей. Теорія ієрархічних систем. Теорія координації. Багатокритеріальна оптимізація. Зведення багатокритеріальної задачі до узагальненого критерію. Моделювання логіки процесів прийняття рішень за допомогою мереж Петрі. Моделювання систем прийняття рішень за допомогою Q-схем.
Рекомендована література:
1. Александров Е.А. Основы теории эвристических решений / Е.А. Александров. – М.: Сов. радио, 1975. – 256 с.
2. Вилкас Э.Й. Решения: теория, информация, моделирование / Э.Й.Вилкас, Е.З.Майминас. – М.: Радио и связь, 1981. – 210 с.
3. Гаращенко Ф.Г. Аналіз та оцінка параметричних систем / Ф.Г. Гаращенко, Л.А. Панталієнко. – К.: ІСДО, 1995. – 140 с.
4. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем / М.Р. Когаловский. – М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003. – 288 с.
5. Литвин В. В. Проектування інформаційних систем / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська // навчальний посібник з грифом МОНУ. – Львів : «Магнолія2006», 2011. – 380 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)