Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інженерія надійності програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.28
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: проф., д.т.н. Яковина Віталій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Знання:
- здатність продемонструвати поглибленні знання основних понять і визначень теорії надійності, критеріїв надійності, законів розподілу часу до відмови;
- здатність продемонструвати глибинні знання методів аналізу надійності технічних систем;
- здатність продемонструвати поглиблені знання математичних моделей надійності програмних систем;
- здатність продемонструвати глибинні знання основних методів забезпечення і підвищення надійності техніки.
Уміння:
- застосовувати математичний апарат теорії надійності для визначення показників надійності програмних систем за експериментальними даними;
- здійснювати аналіз та дослідження надійності і ризику відновлюваних та невідновлюваних систем;
- здійснювати аналіз надійності програмно-апаратних систем складної структури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Аналітичні та чисельні методи досліджень, Методи аналізу та оптимізації складних систем
- кореквізит: Модельно-орієнтовані методи розробки програмних систем
Короткий зміст навчальної програми:
Фундаментальні поняття і визначення теорії надійності. Проблеми аналізу надійності складних технічних систем. Математичні моделі функціонування технічних елементів і систем в сенсі їх надійності. Надійність інформаційних систем. Моделювання та аналіз надійності ПЗ. Моделі надійності ПЗ з урахуванням недосконалого відлагодження. Моделі надійності складних відмовостійких програмних систем.
Рекомендована література:
1. Бобало Ю.Я., Волочій Б.Ю., Лозинський О.Ю., Мандзій Б.А., Озірковський Л.Д., Федасюк Д.В., Щербовських С.В., Яковина В.С. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
2. Яковина В. С. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : монографія / Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенів М. М., Нитребич О. О. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.
3. Волочій Б.Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. – 220 с.
4. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 704 c.
5. Pham H. System Software Reliability. – Springer Series in Reliability Engineering, Springer London, 2007.
6. Software Reliability (https://users.ece.cmu.edu/~koopman/des_s99/sw_reliability/)
7. Michael R. Lyu, Handbook of Software Reliability Engineering, (http://www.cse.cuhk.edu.hk/~lyu/book/reliability/)
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, усне опитування
- Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування (60%)