Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Гетерогенний каталіз

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.18
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: професор Макота Оксана Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• мати знання кінетики гетерогенних хімічних реакцій та побудови кінетичних моделей каталітичних процесів;
• розуміти закономірності, що зв’язують природу каталізатора, реактантів та проміжних поверхневих сполук з їх реакційною здатністю та механізмом перебігу процесу;
• уміти застосовувати знання гетерогенного каталізу при підборі селективних каталізаторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Сучасна органічна хімія,
• Хімічна термодинаміка,
• Сучасні методи ідентифікації органічних сполук,
• Наукові основи досліджень високомолекулярних сполук.
Короткий зміст навчальної програми:
Загальні відомості про каталіз. Основні характерні риси гетерогенного каталізу. Активаційний процес в гетерогенних каталітичних реакціях. Кінетична і дифузійна область області гетерогенних каталітичних процесів. Кінетика гетерогенних каталітичних процесів. Енергетичний фактор в хімічному каталізі. Істинна і уявна енергія активації гетерогенних хімічних реакцій. Роль поверхні каталізатора в каталізі. Адсорбція і каталіз на поверхні гетерогенного каталізатора. Активні центри в каталізі. Утворення проміжних сполук на поверхні гетерогенних каталізаторів. Селективність гетерогенних каталізаторів. Отруєння та регенерація гетерогенних каталізаторів. Гетерогенні каталізатори на основі сполук перехідних металів.
Рекомендована література:
1. Chorkendorff I. Concepts of Modern Catalysis / I. Chorkendorff, J.W. Niemantsverdriet / – Weinheim.: WILEY-VCH, 2003. – 464 p.
2. R.A. van Santen Theoretical Heterogeneous Catalysis (World Scientific Lecture and Course Notes in Chemistry) / van Santen R.A. / – Weinheim.: World Scientific Publishing Company, 1991. – 408 p.
3. Колесников И.М. Катализ и производство катализаторов / И.М. Колесников / – М.: Техника, 2004.- 399 с.
4. Ковтун Г. Невичерпні можливості каталізу / Г. Ковтун / – Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 3. – С. 72-76 с.
Методи і критерії оцінювання:
екзаменаційний контроль, письмова (70 %) і усна (30 %) компонента