Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Теорії розчинів та фазова рівновага

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.23
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: професор Сергеєв Валентин Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати основні властивості розчинів;
знати основні властивості розчинників;
знати молекулярні моделі розчинів;
знати основні види діаграм фазової рівноваги;
знати основні методики дослідження розчинів, та фазової рівноваги;
вміти розраховувати основні характеристики розчинів;
вміти прогнозувати вплив властивостей компонентів на характеристики розчинів;
вміти розраховувати параметри фазової рівноваги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Хімічна термодинаміка
Сучасна органічна хімія

Короткий зміст навчальної програми:
Термодинаміка розчинів (класифікація розчинів, властивості розчинів, молекулярні моделі розчинів, вплив властивостей компонентів). Термодинаміка фазової рівноваги (фазова рівновага в одно-, дво- та трикомпонентних системах, розрахунок параметрів рівноваги). Методики дослідження розчинів та фазових рівноваг
Рекомендована література:
Яцимирський В.К. Фізична хімія.– К.: Перун, 2007. – 512с.
Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. –Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 800 с.

Методи і критерії оцінювання:
підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (100%)