Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогічний практикум

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.O.19
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності;
• здатність до самовдосконалення та дії в нових ситуаціях, креативність, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності;
• здатність організовувати педагогічну роботу на основі особистісно орієнтованого підходу, формувати зміст виховання, спираючись на варіативність, гнучкість форм і методів виховання, діагностування та розвивати творчі здібності особистості;
• уміння творчо та обґрунтовано готувати навчально-методичні матеріали, організовувати організаційно-педагогічну і логічну структуру лекційних, лабораторних та практичних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Фундаментальні засади екологічної біотехнології.
• Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
• Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів.
Короткий зміст навчальної програми:
Використання сучасних ефективних методів навчання, викладання та виховання для соціально-культурного розвитку студентів. Майстерність ефективного спілкування з студентами на професійному та соціальному рівнях. Сучасні інформаційні технології педагогічних теоретично- методичних положень для організації проведення аудиторних і позааудиторних занять. Ораторська та риторична майстерність під час презентації результатів наукових досліджень. Ораторська майстерність для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах. Педагогічна майстерність та професійні вміння майбутніх вчених та викладачів вищої школи.
Рекомендована література:
1. Дубасенюк О.А., Іванченко А.В. Практикум з педагогіки: навчальний посібник/ Житомир: Житомир, держ. пед. ун-т, 2002.
2. Дєніжна С.О., Сова М.О. Практикум з основ педагогічної майстерності: навчальний посібник Київ: Вид. центр НУБіПУ, 2010.
3. Сластенина В. А. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие М. Академия, 2011.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль, усне опитування (30%)
• Контрольна робота (70%)