Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Екологічний контроль: інспектування, моніторинг та паспортизація природних і техногенних об'єктів

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.M.22
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Знання сучасного стану, засад і принципів екологічної, радіаційної, біологічної та генетичної безпеки щодо об'єктів природного середовища на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях;
• знати порядок проведення екологічного контролю та паспортизації природних і техногенних об'єктів;
• уміння використовувати законодавчі акти в сфері екологічного контролю, що регулюють екологічну політику на на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Фундаментальні засади екологічної біотехнології;
• Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми:
Види і форми екологічного контролю, їх класифікація. Нормативно-правове регулювання екологічного контролю в Україні та в країнах ЄС. Державний контроль за охороною атмосферного повітря. Державний контроль у сфері господарської діяльності, пов’язаної з агрохімікатами та пестицидами. Державний контроль за охороною та раціональним використанням водних та наземних ресурсів. Державний контроль за природокористуванням і заповідним режимом на територіях природно-заповідного фонду. Ґрунтово-екологічний моніторинг та фітосанітарний моніторинг шкідливих організмів в агроценозах. Моніторинг меліорованих земель. Урядові, неурядові та громадські екологічні організації.
Рекомендована література:
1. Екологічний контроль і безпека: навчальний посібник / Н.М. Рідей, С.П. Паламарчук, В.П. Строкаль та ін. – Херсон: Видавництво Олді-плюс, 2012. – 688с.
2. Нехорошков В.П. Природоохоронне інспектування: Навчальний посібник. – Одеська державна академія холоду, 2011. – 156с.
3. Рідей Н.М., Ладика М.М. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» // К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2012. – 140с.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль, усне опитування (30%)
• Контрольна робота (70%)