Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту

Спеціальність: Менеджмент
Код дисципліни: 8.073.00.M.30
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Подольчак Н. Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Для досягнення визначеної мети в процесі викладання курсу “ Оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту” необхідно вирішити такі завдання: - навчити сучасному управлінському мисленню;
- навчити технології реалізації функцій менеджменту;
- дати знання про сучасні ефективні організаційні системи менеджменту;
- привити навички застосування засобів впливу на трудовий колектив підприємства;
- навчити здійснювати оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- навчити здійснювати регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- рекомендувати раціональні форми управління людьми та способи забезпечення ефективної діяльності підприємств;
- навчити способам організації ефективних операційних процесів у торговельних підприємствах.
У результаті вивчення дисципліни “ Оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту” доктори філософії повинні знати:
- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
- принципи та функції менеджменту;
- основні види систем менеджменту;
- суть організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
- система методів управління;
- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
- організація взаємодії та повноважень;
- методи оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- засоби та шляхи регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;
- прийняття рішень у менеджменті;
- керівництво та лідерство, стилі управління;
Доктор філософії повинен вміти:
- визначати місію та цілі;
- розрізняти за основними критеріями різні системи менеджменту;
- аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацій;
- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
- застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
- здійснювати оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- регулювати соціально-економічної ефективності систем менеджменту;
- визначати та оцінювати ефективність менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Основи менеджменту
Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми:
1. Загальні функції менеджменту 2. Інформація і комунікації в менеджменті 3. Керівництво та лідерство 4. Системи менеджменту 5. Соціально-економічна ефективність менеджменту 6. Оцінювання соціально-економічної ефективності менеджменту 7. Регулювання соціально-економічної ефективності менеджменту
Рекомендована література:
1. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій : підручник / П. І. Белінський. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
2. Ильенкова С. Д. Производственный менеджмент : учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 583 с.
3. Основы менеджмента: учеб. пособ. / [Э. М. Гайнутдинов, Р. Б. Ивуть, Л. И. Поддерегина и др.]; под ред. Э. М. Гайнутдинова. – [2-е изд.]. – Мн.: Университетское, 2002. – 152 с.
4. Стадник В. В. Менеджмент: посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.
5. Федулова Л. І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посіб. / Л. І. Федулова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 534 с.
6. Франчук В. Основи менеджменту: навч. посіб. / В. Франчук. – Львів: Каменяр, 1997. – 95 с. 8. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підруч. / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
7. Биннер Х. Управление организациями и производством: От функционального менеджмента к процессному / Х. Биннер ; пер. с нем. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 282 с.
8. Бугров Д. Метрика ефективності // Круглий стіл.– 2004.– №4. – С. 12–14.
9. Ліманський А. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції / НАН України ІРД. – Львів, 2003. – 520 с.
Методи і критерії оцінювання:
Контрольні роботи, усне опитування (40%);
підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).