Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Управління транснаціональними корпораціями

Спеціальність: Менеджмент
Код дисципліни: 8.073.00.M.35
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Доктор економічних наук, професор Георгіаді Н.Г.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Уміння:
1. визначати транснаціональні корпорації, зміст і масштаби їх діяльності;
2. класифікувати організаційні структури ТНК, описувати еволюцію їх розвитку;
3. пояснювати специфіку розроблення і реалізації глобальної стратегії
ТНК;
4. демонструвати механізм функціонування ТНК;
5. виявляти особливості взаємодії ТНК і національних економік;
6. давати оцінку і прогнозувати вплив ТНК на економіку приймаючої країни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Попередні навчальні дисципліни:
Процесно-структурований
менеджмент
Супутні навчальні дисципліни:
Управління венчурними проектами
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність поняття ТНК: підходи до визначення, критерії приналежності до ТНК. Міжнародні, глобатьні, транснаціональні корпорації. Формування і реалізація стратегій діяльності ТНК. Фінансово-економічні механізми функціонування ТНК. Середовище фінансової діяльності ТНК. Внутрішня фінансова структура ТНК. Особливості управління фінансами ТНК. Особливості управління виробничою діяльністю ТНК. Управління персоналом у ТНК. Взаємодія ТНК і національних економік .
Рекомендована література:
1. Войтко С. В. Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. - 208 c.
2. Руденко Л. В Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.: Кондор, 2004. -480 с.
3. Макогон Ю. В. Трансформація світового ринку капіталу в умовах транснаціоналізації: монографія / Ю. В. Макогон, Т. В. Орєхова, К. В. Лисенко, М. І. Голубов. Донецьк: ДонНУ, 2006. - 248с.
4. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К.: Київський університет, 2008. 399 с. 8. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач. К.: Либідь, 2005. - 720 c.
5. Міжнародний бізнес : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Вергун та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Київ, ун-т, 2007. — 499 с.
6. Сазонець І. Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації: монографія/ І. Л. Сазонець, Ю.М. Варич. Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 275 с.
7. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передрій. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 264 с.
8. Рокоча В.В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації" / В. В. Рокоча [та ін.]. - К. : Таксон, 2001. - 304 с.
9. Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 256 с.
10. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч.-метод, посібник для самост. вивчення дисципліни / Л. В. Руденко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2006. - 227 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%), з них:
- 20% - виконання ситуаційних завдань, розв’язування задач, робота у ВНС, усне опитування;
- 10% - підготовка і захист реферату.
Підсумковий контроль (70%), з них: - тестування - письмові завдання (50%); - усна відповідь (20%).