Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Ризик-менеджмент та актуарний фінансовий менеджмент

Спеціальність: Менеджмент
Код дисципліни: 8.073.00.M.31
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Білик О. І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
• здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки
• здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки
• здатність продемонструвати знання методики та уміння організації контролю на підприємствах (в організаціях, установах), здатність до формування професійного судження про побудову та трансформацію системи фінансово-економічної безпеки для сучасних та потенційних потреб управління підприємством
• вміння збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, установи, організації, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства, установи, організації з урахуванням виявлення загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка стосується таємниці підприємства, установи та організації
• уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію;
• уміння оцінювати та регулювати ефективність діяльності підприємства та його структурних підрозділів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Фінансовий менеджмент
Ризик-менеджмент
Страхування
Короткий зміст навчальної програми:
Поняття «ризик» та класифікація ризиків Методи кількісних оцінок ризику Класичні засади оцінювання інвестиційних проектів Основні підходи управління ризиком на підприємстві Програма управління ризиками на підприємстві Корпоративна культура і діагностика ризиків Штатна структура організації й ризик-менеджмент Призначення та розвиток актуарних розрахунків Сутність та основні завдання актуарних розрахунків та завдання актуаріїв
Рекомендована література:
1. Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Головатенко. – К. : Знання, 2008. – 271 с.
2. Балдин К. В., Воробьев В. С. Риск-менеджмент: Учеб. пос. / К. В. Балдин, В. С. Воробьев. – М.: Гардарика, 2005. – 285 с..
3. Кузьмін О.Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Г.Л. Вербницька, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 212 с.
4. Лук’янова В.В. Економічний ризик: Навч. посібник / Лук’янова В.В., Головач Т.В. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
5. Сахарцева І.І. Ризики економічної діагностики підприємства / І.І. Сахарцева, О.В. Шляга.- К.: Кондор, 2008.-380 с.
6. Основи актуарних розрахунків: Навч.-метод. посібник / С.М. Лаптев, В.І. Грушко, М.П. Денисенко та ін. – К.: Алерта, 2004. – 328 с.
7. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбит С., Хикман Дж. Актуарная математика. – М.: Янус-К, 2001.
Методи і критерії оцінювання:
Контрольні роботи, усне опитування (40%);
підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).