Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Процесно-структурований менеджмент

Спеціальність: Менеджмент
Код дисципліни: 8.073.00.O.12
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Кузьмін О.Є., д.е.н., проф. Станасюк Н.С.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля здобувач повинен:
- знати: сутність процесно-структурованого менеджменту та значення адміністрування бізнес-структур, функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання діяльності бізнес-структур), сучасні методи управління діяльністю бізнес-структур, соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту;
- вміти: використовувати отримані знання для аналізування специфіки процесно-структурованого менеджменту на підприємствах зарубіжних країн, закономірностей взаємодії національних економік, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування економічної політики, та можливості його застосування в українських реаліях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: Сучасні інструменти маркетингових досліджень
- кореквізит: Інноваційна логістика, Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
Короткий зміст навчальної програми:
Аналізування сучасних систем менеджменту. Передумови та чинники формування процесно-структурованого менеджменту. Концептуальні положення формування процесно-структурованого менеджменту. Побудова системи процесно-структурованого менеджменту. Технологія процесно-структурованого менеджменту. Інструментарій процесно-структурованого менеджменту. Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесно-структурованого менеджменту. Діагностика соціально-економічної ефективності систем процесно-структурованого менеджменту.
Рекомендована література:
1. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин – К: Академвидав, 2012. – 294 с.
2. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 240 с.
3. Новаківський І.І. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, О.І. Карий, М.Р. Леськів. — Львів: Видавництво ННВК “АТБ”, 2018. —210 с.
4. Князь С.В. Підприємництво та менеджмент: навчальний посібник / С.В. Князь, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 124 с.
5. Князь С.В. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: навчальний посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 212 с.
6. Кузнецова Т.О. Менеджмент: теорія та практика: навчальний посібник / Т.О. Кузнецова, Л.А. Янковська, Н.Б. Савіна, Ж.В. Семчук. - Львів: Магнолія, 2013. - 212 с.
7. Кузьмін О.Є.Прикладний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 292 с.
8. Кузьмін О.Є. Менеджмент: 1001 тест: збірник тестових завдань / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 284 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування;
- підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)