Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Антисипативний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент
Код дисципліни: 8.073.00.M.8
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Д.е.н., професор Мельник Ольга Григорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад антисипативного менеджменту в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду.
• Глибинні знання теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту.
• Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу у сфері антисипативного менеджменту.
• Уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання і прогнозування різних економічних явищ та процесів у сфері антисипативного менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
-
Короткий зміст навчальної програми:
У межах дисципліни розглядається сутність та призначення антисипативного менеджменту, його інформаційне забезпечення; концептуальні засади формування та використання системи антисипативного менеджменту; методологія аналізування антисипативного менеджменту; технологія та інструментарій антисипативного планування; сутність та призначення антисипативного контролювання; особливості імовірнісної діагностики слабких сигналів середовища функціонування в антисипативному менеджменті; положення з оцінювання ефективності впровадження антисипативного менеджменту.
Рекомендована література:
1. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, О.А. Хілуха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с.
2. Методы антикризисного управления по слабым сигналам: монография / [Ю.Г. Лысенко, Р.А. Руденский, Л.И. Егорова и др.]. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 195 с. – (Сер.: Жизнеспособные системы в экономике).
3. Руденский Р.А. Антисипативное управление сложными экономическими системами: модели, методы, инструменты : монография / Р.А. Руденский ; [научн. ред проф. Ю.Г. Лысенко]. – Донецк Юго-Восток, 2009. – 257 с. – (Сер. : Жиснеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці).
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (40 балів): усне експрес-опитування (5 балів); письмове розв’язання тестових вправ та задач (5 балів); доповіді та презентації (10 балів); індивідуальне науково-дослідне завдання (20 балів).
• Екзаменаційний контроль (60 балів): письмова компонента (40 балів) та усна компонента (20 балів).