Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Методологія стратегічного фінансового контролінгу

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 8.072.00.M.8
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Фінанси
Лектор: К.е.н., професор Партин Г.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати:теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування системи стратегічного фінансового контролінгу, зокрема принципи, завдання, форми, методи та інструменти стратегічного фінансового контролінгу як системи інформаційної підтримки конкурентної стратегії організації в межах парадигми неокласичної та інституційної економіки, особливості впливу інтересів сейкхолдерів на формування системи стратегічного контролінгу, методи стратегічного управління витратами, калькулювання за видами діяльності та його використання для визначення прибутковості клієнтів, роль стратегічного фінансового контролінгу у підвищенні продуктивності та управлінні якістю діяльності, структурні елементи збалансованої системи фінансових та нефінансових показників та її використання при формуванністратегії розвитку організації.
уміти: ідентифікувати стратегічні завдання розвитку організації для забезпечення конкурентих переваг на ринку;організувати систему стратегічного фінансового контролінгу та сформувати її обліково-аналітичне забезпечення з врахуванням інтересівстейкхолдерів; розробити збалансовану систему показників діяльності організації; використовувати інструменти та методи стратегічного фінансового контролінгу для покращення фінансових результатів та фінансового стану корпорації; здійснювати контролінг процесів реалізації інвестиційних управлінських рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності; тенденціїрозвитку ринку фінансовихпослуг
Короткий зміст навчальної програми:
: Сутність, мета, методи та видиконтролінгу. Стратегічний фінансовийконтролінг як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. Інституційне середовище формування системи стратегічного фінансового контролінгу. Врахування інтересів груп економічного впливу в системі стратегічного фінансового контролінгу. Організаційні аспекти формування системи стратегічного фінансового контролінгу. Методи стратегічного управління витратами в системі стратегічного фінансового контролінгу. Система калькулювання за видами діяльності та її використання для управління витратами і прибутковістю клієнтів у стратегічномуфінансовомуконтролінгу. Роль стратегічного фінансовогоконтролінгу у підвищенні продуктивності та управлінні якістю діяльності. Фінансові показники оцінювання діяльності в стратегічному фінансовому контролінгу. Збалансована система показників та її використання для розробляння стратегії організації.
Рекомендована література:
1. Партин Г. О., Фінансовий контролінг: навч.посібн./ Партин Г.О., Задерецька Р.І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 232 с.
2. Партин Г.О. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. / Г.О.Партин, А.Г.Загородній.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с.
3. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 407с.
4. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Шевчук; За ред. О.М. Ковалюка. - К.: Алерта, 2009. - 176 с
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (20 балів)
- контрольний захід (80 балів)