Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інформаційні технології в психології

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 8.053.00.M.9
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: старший викладач Щавінський Юрій Віталійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знання та розуміння обробки результатів проведення психологічних експериментів з використанням інформаційних технологій;
• знання і розуміння психодіагностики, в тому числі й комп’ютерної, аналізу, синтезу й оцінювання різних психічних та соціально-психологічних явищ, визначення негативних тенденцій їхнього розвитку та їх психопрофілактики;
• уміння, навички і здатність проводити психологічні заходи з використанням інформаційних технологій;
• здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Загальна психологія;
- Експериментальна психологія;
- Математичні методи у психології.
Короткий зміст навчальної програми:
Використання ймовірнісних закономірностей, статистичних методів при проведенні психологічних досліджень. Застосування інформаційних технологій, математичних методів при обробці результатів психологічних досліджень, установлених на ПЕОМ програмних пакетів SPSS, PSPP, Excel, Statistica. Планування психологічних експериментів, створення валідних психодіагностичних методик для використання їх в мережі Інтернет.
Рекомендована література:
1. Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 04.02.1998р.
2. Варій М.Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій - [5-тє вид.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 382 с.
3. Наследов А.Д. SPSS: Компъютерный анализ данных в психологии и социальных науках.: – СПб. : Питер, 2007. – 416 с.
4. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформ. технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence] / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – [Нове вид.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 390 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг").
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
- підсумковий контроль (60 %, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.