Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогічний практикум

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.21
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор:
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.23
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор:
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Економіка
Код дисципліни: 8.051.00.O.22
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Д.е.н., професор Мельник Ольга Григорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Поглиблені знання класичних та сучасних засад організації освітнього процесу в університеті.
2. Поглиблені знання ключових форм організації навчання в університеті.
3. Поглиблені знання ключових засад контролю результатів навчання студентів в університеті.
4. Уміння проводити лекційні заняття.
5. Уміння проводити практичні заняття.
6. Уміння проводити лабораторні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
-
Короткий зміст навчальної програми:
У межах дисципліни розглядаються ключові засади організації освітнього процесу в університеті; основні форми організації навчання в університеті; ключові засади контролю результатів навчання студентів в університеті; основні засади проведення навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних занять).
Рекомендована література:
1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49.
2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13.
3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с.
4.Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с.
5.Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с.
6.Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер»)
7.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24.
Методи і критерії оцінювання:
Семестровий контроль проводиться у формі недиференційованого заліку, що проводиться у формі усного експрес-опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення лекційних, практичних та лабораторних занять за визначеними керівником педагогічного практикуму начальними дисциплінами та відповідними темами.