Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Комп'ютерні лексикографічні технології

Спеціальність: Філологія
Код дисципліни: 8.035.00.O.21
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: канд. тех. наук, доцент Кульчицький Ігор Маркіянович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
знати: основні поняття інформаційно-структурної теорії лексикографічних систем; методологію побудови інформаційних моделей словників основних типів; методи реалізації побудованих моделей засобами сучасних СКБД.
вміти: будувати інформаційні моделі словників різних типів; реалізовувати побудовані моделі на комп’ютерах у середовищі сучасних баз даних/
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізит: філософія і методологія науки
• кореквізит: корпусні лінгвістичні технології; автоматизація лінгвістичних досліджень
Короткий зміст навчальної програми:
Дисципліна містить такі тематичні розділи як поділ лексикографії на теоретичну і практичну, термінологічний апарат лексикографії, статус лексикографії, структуру та джерела лексикографії, традиції лексикографії; означення словника, його макро-, медіо- та мікроструктура, типологія словників, узагальнене поняття про лексикографічні параметри; основні поняття інформаційної теорії лексикографічних систем, формальне моделювання лексикографічних структур, відображення лексикографічних структур на концептуальну модель бази даних, побудова лексикографічних інформаційних систем.
Рекомендована література:
1. Широков В. А Феноменологія лексикографічних систем.– К.: Наукова думка, 2004.– 328 с.
2. Кульчицький І. М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексико¬графічних систем.— К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2002.— 59 с.
3. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології: Навчальний посібник.– Харків: НТУ „ХПІ”, 2004.– 203 с.
4. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови.– К.: „К. І. С.”, 2004.– 176 с.
5. Виллетт Э., Каммингс С. Office XP. Библия пользователя.– М: Изд. дом “Вильямс”, 2002.– 848 с.
6. Дейт К. Введение в системы баз данных, 7-е изд.– М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001.– 1072 с.
Методи і критерії оцінювання:
• поточний контроль (40 %): письмові звіти з лабораторних робіт та усне опитування (40 %);
• підсумковий контроль (60% екзамен): письмові відповіді та опитування (60%).