Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Теорія термінознавства

Спеціальність: Філологія
Код дисципліни: 8.035.00.M.20
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: Кандидат філол.н., доцент С.В.Дружбяк
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
1.Уміння розмежовувати синхронний та діахронний підходи до вивчення лінгвістичних об’єктів.
2. Уміння застосовувати знання загальних закономірностей для розв’язання конкретних завдань в галузі термінології.
3. Уміння визначати типи, види, форми та моделі терміносистем, основні закономірності їх формування.
4. Уміння розрізняти формальну, логічну і семантичну структуру терміна.
5. Уміння здійснювати уніфікацію та стандартизацію науково-технічної термінології.
6. Уміння аналізувати і описувати морфологічну структуру і словотвірні моделі термінологічних номінацій.
7. Уміння розпізнавати причини виникнення недоліків в термінології і розуміти принципи внесення коректив в процес їх розвитку і вдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити
Теорія і методологія прикладної лінгвістики в діахронії та синхронії
кореквізити
Корпусні лінгвістичні технології
Короткий зміст навчальної програми:
Дисципліна належить до дисциплін вибіркового блоку і вивчається упродовж 1 семестру 2 року навчання. У межах дисципліни розглядаються питання місця термінознавства в сучасній лінгвістичній науці, підходи до визначення поняття «термін» та «терміносистема», аналізуються основні методи сучасного термінознавства, досліджуються перспективні напрями термінологічних досліджень. Метою вивчення дисципліни є надання відомостей молодим вченим про основні наукові поняття лінгвістичного термінознавства, методи його аналізу та проблеми сучасних напрямів дослідження мовних явищ в галузі спеціальної лексики; формування у них систематизованих знань основних положень термінознавства та навиків розв’язання проблем, що виникають в практичній термінологічній роботі.
Рекомендована література:
Базова
1. Авербух К. Я. Общая теория термина / К. Я. Авербух. – Иваново, 2004. – 252 с.
2. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминоведение: учеб. пособ. для студ. / С. В. Гринев-Гриневич. – М.: Изд-во «Академия», 2008.- 304с.
3. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения /Т. Р. Кияк. – Киев: УМК ВШ, 1989.- 104с.
4. Крыжановская А. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. Крыжановская, Л. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1987. – 161 с.
5. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура Изд. 3-е. / В. М. Лейчик. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. 256 с.
6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: підручник / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
7. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории/ А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – Москва: Изд-во ЛКИ, 2007. – 248 с.
8. Arntz R., Picht H., Mayer F. Einfuhrung in die Terminologiearbeit. 5., verbesserte Auflage / R. Arntz, H. Picht, F. Mayer. – Hildesheim -Zurich-NewYork: GeorgOlmsVerlag, 2004. – 331 S.
Допоміжна
1. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Політехніка; ТОВ "Фірма "Періодика", 2004. — 124 с.
2.Рибко Н.В., Насонова Н.А Термінознавство: Навчальний посібник для студентів/Н.В.Рибко, Насонова Н.А. -Вінниця: ВНТУ, 2006. - 101с.
3.Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти /А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. - К.: Академія, 2000. – 218с.
Інформаційні ресурси
1. Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/tc.terminology
2. ISO/IEC Directives, Part 2: Rules for the structure and drafting of international Standards, Sixth edition, 2011 – 72 р. (Частина 2. Правила побудовита викладання міжнародних стандартів, шоста редакція, 2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4230456&objAction=browse&sort=subtype
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності аспіранта до занять у таких формах:
• вибіркове усне опитування перед початком занять;
• фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 хв.;
• фронтальна перевірка виконання домашніх завдань;
• оцінка активності аспіранта у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.
Контрольні запитання поділяються на:
• тестові завдання – вибрати вірні відповіді;
• проблемні – створення ситуацій проблемного характеру;
• питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки;
• ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації;
• питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення;
Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та складанням екзамену.