Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Синтез мистецтв проектно-художньої діяльності у формуванні предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 8.022.00.M.28
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Д.мист., проф. Боднар О.Я. Канд.мист., доцент Мотиль Р.Я.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних засад дизайну;
Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері дизайну;
Здатність розв’язувати складні проектні та планувальні завдання і вирішувати проблеми в галузі дизайну;
Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення;
Виявлення компетентностей у сучасних концепціях дизайну;
Здатність застосовувати засоби художньо-образного проектування; розуміння понять «синтез мистецтв», «полістилізм», «споживацька культура»);
Уміння розробляти логічні та обґрунтовані проектно-художні системи, моделі тощо для конкретних мистецьких об’єктів у сфері дизайну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Попередні навчальні дисципліни:
Традиції і новаторство у розвитку європейської культури;
Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну;
Методологія наукових досліджень в галузі архітектури,містобудування і дизайну.

Супутні і наступні навчальні дисципліни:
Проблеми синтезу мистецтв у художній культурі;
Візуальна культура сучасного дизайну;
Історичні парадигми та сучасні теорії в архітектурі та дизайні.
Короткий зміст навчальної програми:
Дизайн – вид художньо-проектної діяльності, спрямований на проектування предметного середовища, яке гармонійно поєднується з природним середовищем і задовольняє потреби людини. Синтез мистецтв дозволяє на основі поєднання специфічних засобів виразності і образних можливостей різних видів мистецтва досягти найбільш повного втілення і розкриття ідейно-художнього змісту предметно-просторового середовища. Метою вивчення дисципліни є виявлення сутності і процесу проектно-художньої діяльності у формуванні предметно-просторового середовища. Завдання навчальної дисципліни: - аналіз сутності проектно-художньої діяльності; - дослідження феномену графічного дизайну і предметно-просторового середовища; - виявлення етапів проектно-художньої діяльності; - виявлення закономірностей і принципів формоутворення об'єктів художнього проектування; - аналіз засобів композиції в художньому проектуванні Індивідуальні дослідницькі завдання відповідають тематиці дисертаційної роботи аспіранта.
Рекомендована література:
Базова:
1. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество: проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. — М.: Сов. художник, 1987. — 320 с.
2. Аронов В. Р. Дизайн и искусство. Актуальные проблемы технической эстетики. — М.: Знание, 1984. — 64 с.
3. Даниленко В. Основи дизайну: Навч.посібник. — К., 1996.
4. Земпер Г. Практическая естетика. — М., 1971.
5. Курліщук Б.Ф. Проектування інтер'єрів житлових і громадських споруд: Навч. посібник. — К., 1995.
6. Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика. — К., 2000.
7. Розенблюм Е. Художник в дизайне. — М.: Искусство, 1974.
8. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: розвиток візуального мистецтва України ХХ—ХХІ ст. К.: ВХ студіо, 2008. — 187 с.
9. Хмельовський 0. Теорія образотворення. — Луцьк, 2000.
10. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. — М.: Просвещение, 1985.
Допоміжна:
1. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. — М., 1992.
2. Дизайн та образотворче мистецтво: Словник. — Луцьк, 2000.
3. Мигаль С. Проектування меблів: Навч.посібник. — Львів, 1999.
4. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. — М.: Молодая гвардия, 1994. — 315 с.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум.
- Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, екзамен.