Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогічний практикум

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 8.022.00.O.15
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дида Ірина Андріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності.
- Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах дизайну.
- Уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері дизайну.
- Уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження.
- Уміння вести наукову бесіду та дискусію на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
- Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи іприйоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас.
- Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
- Філософія та методологія науки;
- Професійна педагогіка
Кореквізити:
- Психологія творчості та винахідництва;
- Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування і дизайну
- Риторика
Короткий зміст навчальної програми:
Ознайомлення з основними положеннями, принципами організації, дидактичними вимогами до навчального процесу у вищій школі; оволодіння практичними навиками формування робочих програм навчальних дисциплін, складання планів і підготовка методичного та ілюстративного супроводу лекцій; ознайомлення з методикою проведення практичних занять з творчих дисциплін, особливості керівництва науковою роботою магістрів за спеціальністю «Дизайн»; інноваційні методичні підходи та їх вплив на результативність вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Рекомендована література:
1.Закон України“Про вищу освіту”- Харків ,2002
2. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально виховного процессу у вищому Навчальному закладі. - К: 2003.
3. Клименко В.В. Психологія наукової творчості. – К.: Аверс, 1998.-191с.
4. Туриніна О.Л. Психологія творчості: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2007. – 160 с.
5. Алексюк А . М . Педагогіка вищої освіти України .- К., 2002.
6. Волкова Н П . Професійно-педагогічна комунікація. – К: 2006.
7. Дичківська І. М Інноваційні педагогічні технології. – К.: 2004.
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: 2006.
9. Цехмістрова ГС . Основи наукових досліджень. – К.: 2003.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий бал (максимально 100) складається з балів, отриманих за виконання індивідуального практичного завдання - написання робочої програми з навчальної дисципліни, що базується на науковому дослідженні аспіранта (40), і балів, отриманих за результатами роботи аспіранта на практичних заняттях (60).