Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Сучасні дидактичні концепції навчання

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.M.28
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Вихрущ Віра Олександрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
-знати суть дидактичні моделі навчання, засоби оптимальної організації учбової діяльності, нові технології навчання, системи форм організації навчання
-вміти аналізувати та моделювати дидактичну взаємодію на субєкт-субєктній основі; проектувати та реалізовувати на практиці освітньо-технологічне середовище у внз;
- здатність організовувати навчальний процес у внз на засадах інноваційних підходів, адаптувати новітні технології до умов конкретного освітнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Педагогіка, історія педагогіки, методика викладання педагогіки.
Короткий зміст навчальної програми:
Теоретичні основи оптимізації навчального процесу у сучасній вищій освіті. Діяльнісний підхід у дидактиці внз. Психолого-педагогічні основи організації учбової діяльності у сучасній освіті. Шляхи активізації учбової діяльності особистості. Методи навчання та учіння. Шляхи вдосконалення сучасного навчального процесу. Педагогічний досвід інноваційної діяльності викладача. Проблема розвивального навчання у сучасній освіті. Технології оцінної діяльності і контролю у навчальному процесі. Нові технології навчання. Інноваційні процеси у зарубіжній освіті. Альтернативна педагогіка зарубіжжя (дидактичний аспект).
Рекомендована література:
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія/ А.М.Алексюк. - К.,1998. – 558 с.
2. Вихрущ В.О. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання/ В.О.Вихрущ, С.В.Гуменюк, О.А.Вихрущ-Олексюк. - Тернопіль: Крок, 2017. - 280 c.
3. Дидактичні системи у вищій освіті/[авт. - упорядник В.В.Бойченко]. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. - 121 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%); іспит, письмово-усна форма(60%)