Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогічний практикум

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.O.12
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: докт. пед. наук, проф. Вихрущ Віра Олександрівна, зав. каф. ПСУ, докт. пед. наук, Козловський Юрій Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу у сучасній вищій освіті, методичні засади діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу, суть дидактичних моделей навчання, засоби оптимальної організації учбової діяльності та управління нею, нові технології навчання, системи форм організації навчання у внз, методи збору і обробки загальнопедагогічного та історико-педагогічного матеріалу;
- вміти аналізувати та моделювати дидактичну взаємодію на суб'єкт - суб'єктній основі; проектувати та реалізовувати на практиці освітньо-технологічне середовище у внз; доцільно використовувати відповідні діагностичні методи та методики.
- здатність організовувати освітньо-технологічне середовище та навчальний процес у внз на засадах інноваційних підходів, адаптувати досвід попередніх поколінь та новітні технології до умов конкретного освітнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
педагогіка, історія педагогіки, професійна педагогіка, основи управління навчальним закладом, логіка, філософія науки, методика викладання педагогіки.
Короткий зміст навчальної програми:
Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу у сучасній вищій освіті. Методичні засади діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. Наукова складова фахової підготовки студентів та діяльності викладача в умовах вищого навчального закладу.
Рекомендована література:
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія/ А.М.Алексюк. - К.,1998. – 558 с.
2. Вихрущ В.О. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання/ В.О.Вихрущ, С.В.Гуменюк, О.А.Вихрущ-Олексюк. - Тернопіль: Крок, 2017. - 280 c.
3. Дидактичні системи у вищій освіті/[авт. - упорядник В.В.Бойченко]. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. - 121 с.
4. Педагогічний практикум для аспірантів вищих навчальних закладів. - Хмельницький, 2016. - 62 с.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (90%); іспит, письмово-усна форма(10%)