Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогічна майстерність

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.M.9
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• здатність продемонструвати знання і розуміння педагогічної майстерності як необхідного компонента педагогічного професіоналізму педагога;
• здатність продемонструвати історичні аспекти розвитку педагогічної майстерності у світовій та українській педагогіці;
• здатність продемонструвати знання структури педагогічної майстерності;
• здатність продемонструвати знання складових педагогічної майстерності;
• наявність знань і практичних вмінь щодо правильного застосування різних методів і прийомів педагогічної майстерності в процесі педагогічної взаємодії;
• здатність продемонструвати вміння застосовувати прийоми і методи педагогічної майстерності в процесі організування навчальних занять;
• здатність аналізувати і порівнювати педагогічну і акторську майстерність, застосовувати прийоми театральної педагогіки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Педагогіка
• Психологія
• Історія педагогіки
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет і завдання курсу «Педагогічна майстерність». Основні складові системи педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість, педагогічні здібності, педагогічна техніка, педагогічний професіоналізм. Сутність педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність і особистість педагога. Педагогічна техніка. Педагогічне спілкування. Педагогічна та акторська майстерність. Технологія організації педагогічної взаємодії. Майстерність побудови педагогічної взаємодії.Видатні педагоги сучасності. Роль педагога у вихованні і навчанні молодого покоління. Акторське та педагогічне мистецтво: спільне та відмінне
Рекомендована література:
. Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – Херсон: Айлант. 2002. – 81 с.
2. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навчальний посібник / О.Б. Голік. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 242 с.
3. Кривильова О.А. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 200 с.
4. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
5. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.
6. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.
7. Пилипчик В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання: Монографія. – К., 2007. – 176 с.
8. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.


Методи і критерії оцінювання:
• спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю;
• усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване);
• письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – ессе, презентації, педагогічні задачі, реферати;
• виконання контрольних (тематичних) робіт та тестових завдань.