Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Основи педагогічної інтегрології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.M.21
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: проф. Вихрущ Віра Олександрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати основи інтегративної педагогіки та методики інтеграції з метою забезпечення оптимальної дидактичної взаємодії на засадах андрагогіки;
• вміти аналізувати ефективну інтегративну діяльність задля моделювання оптимального освітньо-технологічного середовища ВНЗ;
• здатність обирати доцільну стратегію навчально-виховної взаємодії, діагностувати її ефективність на засадах інтегративного підходу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• педагогіка
• історія педагогіки
Короткий зміст навчальної програми:
Методологічні та теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті. Феномен інтеграції в освіті як складне поліфункціональне поняття. Історико-філософські аспекти інтеграції знань. Основні підходи до педагогізації інтеграційних процесів в освіті. Поняттєвий апарат інтеграції як педагогічного феномену. Інтеграція як системна освіта. Інтегративні процеси у дидактиці. Моделювання інтеграційних процесів у варіативному освітньому просторі. Автономізація системи вищої освіти. Моделювання освітнього процесу на основі інтеграції змісту для вищого навчального закладу із урахуванням його специфіки. Сучасні концепції інтеграції в зарубіжній освіті. Основні поняття теорії інтеграції в освіті.
Рекомендована література:
• Козловская И. М. Основы дидактической интегрологии : монография / Ирина Михайловна Козловская. - Львов : Сполом, 2005. - 360 с.
• Вихрущ В.О.Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання. - Тернопіль: КРОК, 2017. - 280 с.;
• Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с.

Методи і критерії оцінювання:
• творча робота, усне опитування (40%), іспит (60%)