Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Професійна мобільність і кар'єра

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.M.23
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати сутність поняття «професійна мобільність», теорію професійної мобільності та особливості її використання;
• вміти формувати кар’єру професійно мобільного фахівця;
• здатність виявляти професійну мобільність та адаптуватись до нових ситуацій і приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Основи психології і педагогіки.
Короткий зміст навчальної програми:
Професійна мобільність передбачає готовність фахівця до зміни професійних завдань, робочих місць, здатність опановувати нові спеціальності, планувати власну кар’єру. Вивчання дисципліни передбачає опанування теорією професійної мобільності, практикою її використання при плануванні кар’єри у вищих навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти.
Рекомендована література:
1. Дахно І. І. Ділова кар'єра [Текст]: навч. посіб. / І. І. Дахно - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.
2. Іванченко Є. А. Професійна мобільність майбутніх фахівців : [навчально-методичний посібник] / Є. А. Іванченко. - Одеса : СМИЛ, 2004. - 120 с.
3. Сушенцева Л. Л. Основи професійної мобільності : навчально-методичний посібник / Лілія Леонідівна Сушенцева ; Інститут ПТО НАПН України. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 162 с.
Методи і критерії оцінювання:
- спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю;
- усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване);
- письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань: ессе, презентації, реферати, тестові завдання.