Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Екологія

6.101.00.00 Екологія
Кваліфікація: Бакалавр з екології
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
• базові знання для здійснення природоохоронних інженерних заходів;
• знання про найсучасніше обладнання для зменшення емісії забруднення навколишнього середовища;
• базові знання про будову, принцип роботи та монтаж обладнання для охорони довкілля;
• знання наук про Землю (метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі;
• знання методологічних, нормативно-правових та методичних засад екологічної оцінки.
• здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища;
• здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо ліквідації техногенних забруднень;
• здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень;
• вміння використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації;
• здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних;
• навички проектування та експлуатації очисних споруд;
• навички використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище;
• знання і практичні навички галузі екологічного права та застосування еколого-правових норм;
• уміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на навколишнє середовище.
• здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
• уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності;
• навички роботи в комп’ютерних мережах та використання програмних засобів;
• вміння осмислювати професійно орієнтованої та загальнонаукової літератури, використання її у соціальній та професійних сферах;
• навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу;
• здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
• навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію, українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола