Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)

3.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з технології захисту навколишнього середовища
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 2 роки
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- Поглиблені знання про технології захисту навколишнього середовища.
- Знання щодо комплексу технологічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження або повне виключення антропогенного забруднення на довкілля.
- Знання про методи та засоби визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля.
- Знання параметрів контрольно-вимірювальної апаратури для визначення ефективності природоохоронних технологій та очищення навколишнього середовища від забруднення.
- Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі технології збереження, захисту та відновлення навколишнього середовища.
- Знання про технології моніторингу атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних та біоресурсів.
- Вміння застосовувати знання та розуміння для вирішення якісних та кількісних проблем щодо ліквідації антропогенізації та техногенних порушень екосистем.
- Здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних.
- Вміння використовувати інформаційно-аналітичні технології для оцінки ступеня екологічних ризиків різних видів господарської діяльності на довкілля.
- Навички проектування та експлуатації систем та приладів захисту навколишнього середовища.
- Вміння використовувати спеціалізовані комп’ютерні технології та програмне забезпечення для оцінювання техногенного впливу на навколишнє середовище.
- Навички роботи із спеціалізованими вимірювально-інформаційними системами та приладами.
- Вміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища.
- Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
- Здатність виконувати науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту довкілля.
- Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для захисту та охорони довкілля.
- Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
- Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи дослідницької компетентності.
- Уміння використовувати підходи, методи та досвід зарубіжних країн в вирішенні проблем природокористування в регіонах України.
- Професійна робота з комп’ютером, спеціалізованим вимірювальним обладнанням оцінювання стану довкілля, програмним забезпеченням, приладами, інструментами, спорядженням, тощо.
- Вміння осмислювати професійно орієнтованої та загальнонаукової літератури, використання її у професійній сфері.
- Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
- Навички спілкування та комунікації українською мовою та/або іноземною мовою.
- Уміння координувати свою діяльність з установами та організаціями екологічного профілю.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Погребенник Володимир Дмитрович (+38 (032) 258-32-23, Volodyvyr.D.Pohrebennyk@lpnu.ua), контактна особа: Шибанова Алла Миколаївна (+38 (032) 258-32-24, Alla.M.Shybanova@lpnu.ua)
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола