Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Атомна енергетика

8.143.00.01 Атомна енергетика
Кваліфікація: Магістр з атомної енергетики
Тривалість програми: 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Студенти отримують необхідні знання за спеціальністю 143 Атомна енергетика. Освітньо-професійна програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра за спеціальністю атомна енергетика. Спеціальна освіта та професійна підготовка в області атомної енергетики дає можливість набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 84 кредитів ЄКТС.
Набуті компетентності:
- принципів проектування та розробки елементів конструкцій обладнання атомних електричних станцій згідно вимог технічного завдання;
- складання технічних завдань, проведення техніко-економічного аналізу ефективності проектованого обладнання та розробки технічної документації на нові конструкції;
- принципів моделювання теплотехнічних процесів перетворення теплоти в роботу та використання нових нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;
- принципів планування та проведення експериментальних досліджень по вдосконаленню існуючих технологічних процесів об’єктів атомних електричних станцій;
- принципів розробки заходів щодо забезпечення надійності експлуатації та ремонту обладнання атомних електричних станцій;
- користування засобами, інструкціями та правилами, що забезпечують виконання вимог охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.
- здатність до впровадження нових науково-технічних досягнень в галузі атомної енергетики;
- вміння проектувати, розробляти елементи обладнання атомних електричних станцій відповідно до вимог технічного завдання;
- вміння формувати критерії оптимальності та виконувати оптимізацію конструкції теплоенергетичного обладнання в галузі атомної енергетики;
- здатність забезпечити високу надійність експлуатації та ремонт обладнання атомних електричних станцій;
- вміння організувати технологічні процеси на атомних електричних станціях із умови зменшення забруднення навколишнього середовища;
- вміння виконувати техніко-економічний аналіз ефективності роботи обладнання атомної електричної станції;
- здатність виконувати експериментальні дослідження об’єктів та технологічних процесів на атомних електричних станціях;
- здатність аргументувати вибір методів розв’язання спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для дослідницьких та проектно-конструкторських робіт в атомній енергетиці;
- здатність розробляти та проводити аналіз технічних рішень та проектів;
- здатність аналізувати, оцінювати та формувати технічні рішення, які сприяють ефективному використанню ресурсів атомної електричної станції;
- здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в галузі атомної енергетики;
- здатність проводити оцінку існуючих технологій, формувати вимоги до розроблення перспективних енергетичних технологій.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Семерак Михайло Михайлович
Професійні профілі випускників: Магістр здатний виконувати наступні такі професійні роботи (за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 ): •2145.2 — інженер-конструктор; •2145.2 — інженер з комплектації устаткування; •2149.1 — молодший науковий співробітник; •2149.2 — інженер-дослідник; •2149.2 — інженер з налагодження і випробувань; •2149.2 — інженер з розрахунків та режимів; •2149.2 — інженер із впровадження нової техніки й технології; •2149.2 — конструктор (енергетика); •2149.2 — консультант (енергетика), і може займати посади асистента, викладача навчальних закладів різних рівнів, а також первинні наукові та керівні посади низового управлінського персоналу, а також посади наукових установ і організацій, промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Діючий договір про співпрацю № 40-007-15-00195 від 12.01.2015р. між Національним університетом "Львівська політехніка" та НАЕК "Енергоатом". Можливість укладання тристоронніх договорів про навчання між студентами, підрозділами НАЕК "Енергоатом", Львівською політехнікою.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут енергетики та систем керування