Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Професійна освіта (Машинобудування)

6.015.11.11 Професійна освіта (Машинобудування)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування, викладач у галузі машинобудування
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування
Набуті компетентності:
1.Знання основних напрямів розвитку машинобудівної промисловості, призначення і структури машинобудівного заводу
2. Знання основних технологічних процесів машинобудівного виробництва; технологічних методів одержання заготівок
3. Знання призначення, переваг та недоліків щодо застосування інструментів, пристосувань та оснащення.
4. Знання основних технологічних методів формоутворення заготівок і деталей.
5. Знання основних методів точності механічної обробки на верстатах, визначення сумарної похибки при обробці деталей.
6. Знання про технологічні процеси виготовлення типових деталей.
7. Знання про фізико-механічні процеси, які проходять при різанні , вплив геометрії інструментів і режимів обробки та інших факторів на ці процеси; сили, які виникають при різанні, вплив різних факторів на сили різання, затрачувану енергію, швидкість різання і оброблюваність матеріалів;
8. Знання про види, конструкцію, геометрію і використання інструментів, інструментальні матеріали та їх застосування; конструкцію і налагодження металообробних верстатів і пристроїв до них .
9. Знання про види робіт і режими обробки на верстатах.
10. Знання сутності організаційної структури навчально-виховного процесу, характеристик структурних елементів процесу навчання у професійній школі.
11. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм..
12. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів.
13. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження.
1. Володіння уміннями розробляти технологічні схеми виготовлення і обробки деталей.
2. Володіння уміннями вибирати робочу методику проектування та використовувати її, визначати матеріал, розробляти складальні та робочі креслення.
3. Володіння уміннями визначати переваги та недоліки щодо застосування інструментів, пристосувань та оснащення.
4. Володіння уміннями визначати види робіт і режими обробки на верстатах та розраховувати швидкість різання, добирати інструментальні матеріали.
5. Володіння уміннями визначати види, конструкцію, геометрію і інструментів.
6. Володіння уміннями визначати фізико-хімічні і механічні властивості матеріалів.
7. Володіння уміннями вибрати верстат для обробки деталі, виходячи з її конструкції, точності виготовлення, якості оброблюваної поверхні.
8. Володіння уміннями налагоджувати металообробні верстати і пристрої до них .
9. Володіння уміннями оцінювати можливості сучасних технологій машинобудування; виконувати вибір оптимальних режимів обробки деталей машин.
10. Володіння уміннями ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
11. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти.
12. Володіння уміннями проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
13. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів.
14. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
15. Володіння уміннями визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
16. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
17. Володіння уміннями здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів.
18. Володіння уміннями оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, складати документацію при організації підприємства, виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності, розробляти заходи, приймати рішення та готувати проект наказу (розпорядження) щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, технологічна практика, педагогічна практика, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Колодій І.С. - к. пед. н., доц., професор кафедри педагогіки та соціального управління
Професійні профілі випускників: Викладач у галузі машинобудування
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми в інженерії (комп’ютерні технології).
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти