Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

6.015.10.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією комп’ютерні технології, викладач інформатики
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією комп’ютерні технології
Набуті компетентності:
1.Знання теоретичних основ організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.
2.Знання організації та методології комп’ютерного набору ділової документації.
3.Знання принципів та вимог до алгоритмів; особливостей інформаційних технологій; побудови інформаційних систем.
4. Знання прикладного програмного забезпечення, принципів його дії та особливостей використання.
5. Знання сучасних методів розробки інформаційних систем.
6. Знання інструментальних засобів для створення анімаційних зображень растрової та векторної графіки.
7. Знання принципів проектування Web-систем, основ налаштування та адміністрування у Web- системах.
8. Знання прогресивних технологій розробки програмних продуктів.
9. Знання архітектури програмного продукту; низхідного підходу до розробки програмного продукту.
10. Знання сутності організаційної структури навчально-виховного процесу, характеристик структурних елементів процесу навчання у професійній школі.
11. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм..
12. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів.
13. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження.
14. Знання сутності і мети професійної мобільності та особливостей її формування у майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.
15. Знання психологічних особливостей учнів професійної школи в реалізації організаторської, аналітичної та соціальної функцій у вихованні креативної особистості, закономірностей та особливостей її розвитку.
1. Володіння уміннями використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для швидкої підготовки документів у діловодстві.
2.Володіння уміннями використання сучасних методів розробки інформаційних систем.
3. Володіння уміннями проводити структуризацію інформаційних систем; використовувати інструментальні засоби для створення Web-сторінок та сайтів.
4. Володіння уміннями використовувати інструментальні засоби для створення анімаційних зображень растрової та векторної графіки.
5. Володіння уміннями самостійно вирішувати нестандартні професійні завдання, альтернативно мислити, постійно прагнути до вдосконалення професійної діяльності.
6. Володіння уміннями проектування Web-систем, основ налаштування та адміністрування у Web- системах.
7. Володіння уміннями використання прогресивних технологій та розробки програмних продуктів.
8. Володіння уміннями документування програмних засобів.
9.Володіння уміннями управління програмними проектами: управління групою розробників; планування графіка проекту; методи оцінювання програмного продукту, аналіз ризиків; забезпечення якості; управління конфігурацією програмного продукту.
10. Володіння уміннями ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
11. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти.
12. Володіння уміннями проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
13. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів.
14. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
15. Володіння уміннями визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
16. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
17. Володіння уміннями здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, технологічна практика, педагогічна практика, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Носкова М.В. - к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та соціального управління
Професійні профілі випускників: викладач інформатики
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми в інженерії (комп’ютерні технології).
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти