Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Професійна освіта (Будівництво)

6.015.01.01 Професійна освіта (Будівництво)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією будівництво, викладач будівельних дисциплін
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією будівництво
Набуті компетентності:
1.Знання структури, будови, властивостей основних груп будівельних матеріалів та їх впливу на якість, довговічність і надійність будівельних конструкцій, методи захисту їх від корозії та руйнування.
2. Знання основних напрямів розвитку промисловості будівельних матеріалів та методів підвищення їх ефективності за рахунок одержання матеріа¬лів і виробів із заданими властивостями.
3. Знання про використання енергозберігаючих і безвідходних технологій виготовлення будівельних матеріалів.
4. Знання про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; основні види і конструктивні рішеннями будівельних машин та обладнання, їх використанням в галузі; уміння самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов експлуатації.
5. Знання сутності організаційної структури навчально-виховного процесу, характеристик структурних елементів процесу навчання у професійній школі.
6. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм..
7. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів.
8. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження.
9. Знання сутності і мети професійної мобільності та особливостей її формування у майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.
10. Знання психологічних особливостей учнів професійної школи в реалізації організаторської, аналітичної та соціальної функцій у вихованні креативної особистості, закономірностей та особливостей її розвитку.
1. Володіння уміннями розробляти технологічні схеми виготовлення будівельних матеріалів.
2. Володіння уміннями проектувати будівлі, споруди, використання нормативно-технічної документації, розробляти проекти.
3. Володіння уміннями креслити плани, розрізи, фасади, схеми розміщення елементів будівель та конструктивні вузли і деталі будівель; прив’язувати конструкції до координаційних осей.
4.Володіння уміннями давати техніко-економічну оцінку об’ємно-планувального та конструктивного рішення будівлі; читати робочі креслення; виконувати проекти цивільних і виробничих будівель.
5. Володіння уміннями вибирати будівельні конструкції та об’ємно – планувальні рішення на основі техніко-економічної оцінки; проекти будівлі за допомогою комп’ютерної техніки.
6. Володіння уміннями ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
7. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти.
8. Володіння уміннями проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
9. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів.
10. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
11. Володіння уміннями визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
12. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
13. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів.
14. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
15. Володіння уміннями визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
16. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
17. Володіння уміннями здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, технологічна практика, педагогічна практика, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Сікорський П.І. - д. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки та соціального управління
Професійні профілі випускників: Викладач будівельних дисциплін
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми в інженерії (будівництві та цивільному будівництві)
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти