Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Професійна освіта (Облік і оподаткування)

6.015.00.23 Професійна освіта (Облік і оподаткування)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією облік і оподаткування, викладач обліково-економічних дисциплін
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією облік і оподаткування
Набуті компетентності:
1. Знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, що лежать в основі обліку та оподаткування.
2. Знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері фінансового та управлінського обліку, аудиту, звітності підприємств, обліку за видами економічної діяльності, аналізу господарської діяльності, інформаційних систем і технологій в обліку, аудиті та оподаткуванні.
3. Поглиблені знання в спеціалізованій області обліку і аудиту або обліку, аналізу та оподаткування.
4. Знання і навики щодо збору даних та моделювання господарських процесів підприємства, в т.ч. з використанням багатофункціонального програмного забезпечення та автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку.
5. Знання та розуміння методики розробки облікової політики підприємства, аналізу його діяльності, здійснення аудиторських перевірок, внутрішньгосподарського, податкового і митного контролю.
6. Знання сучасних тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
7. Розуміння впливу якості облікового забезпечення управлінських рішень на економіку, суспільство і політичну систему країни.
8. Знання основ політології, філософії та історії.
9. Знання сутності організаційної структури навчально-виховного процесу, характеристик структурних елементів процесу навчання у професійній школі.
10. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм..
11. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів.
12. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження.
1. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення економічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.
2. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
3. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності.
4. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.
5 Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, економічних та виробничих інтересів.
6. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.
7. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
8. Ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
9. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти.
10. Проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
11. Пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів.
12. Налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу.
13. Визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
14. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
15. Здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів.
16. Адекватно, педагогічно грамотно реагувати на різні професійні ситуації, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати педагогічно та психологічно обґрунтовані продуктивні рішення у сфері управлінської діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науки та практики.
17. Володіння методами, техніками та інструментами педагогічного коучингу, які формують у спеціалістів професійні знання, вміння, навички, готовність до діяльності в умовах ринкових відносин та децентралізації освіти.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в обліково-економічній сфері під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, технологічна практика, педагогічна практика, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Швай Р.-М. І. - д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та соціального управління
Професійні профілі випускників: викладач обліково-економічних дисциплін
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми в управлінні та адмініструванні (Облік і оподаткування)
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти