Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8.029.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Рік вступу: 2018
Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має три практичні лінії: Інформаційна діяльність, Управління документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа.
Набуті компетентності:
– методології забезпечення координації внутрішньої управлінської діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі;
– методів і технологій функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень;
– методології добору та опрацювання інформації для керівника, підготовки проектів рішень;
– методик аналітико-синтетичного опрацювання документів;
– принципів організації та регулювання діяльності керівника;
– методик ведення встановленої документації;
– методів і технологій електронного документообігу.
– інформаційно-аналітичне забезпечення базової діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі;
– розроблення документів для інформаційного забезпечення управлінських рішень;
– визначення перспективних напрямків інформаційної діяльності установи, обгрунтування складу і структури документно-інформаційних систем з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів;
– розроблення раціональних схем організації діяльності установи;
– здійснення моніторингу внутрішнього інформаційного середовища установи з метою контролю за змінами процесу базової діяльності.
– здатність використовувати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації, вдосконалення процесів інформаційної, бібліотечної та архівної справи;
– здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для аналізу документної інформації для виявлення релевантних відомостей;
– здатність здійснювати диференціацію і спеціалізацію документних фондів відповідно до інформаційних потреб користувачів;
– здатність володіти методикою підготовки вторинних документів різних видів та формування впорядкованих масивів вторинних документів;
– здатність готувати науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: За час навчання в магістратурі заплановано 9 кредитів ЄКТС практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.
Доступ до подальшого навчання: Навчання в аспірантурі
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук