Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Маркетинг

6.075.00.00 Маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження виробничої практики та складання кваліфікаційного екзамену.
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- вміння використовувати сучасні методи товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик;
- глибокі знання та розуміння економічних законів, вміння аналізувати та раціонально мислити;
- знання основ ведення бізнесу на засадах маркетингу, в т.ч. основ інтернет-бізнесу;
- базові знання з правових, економічних і організаційних питань підприємницької діяльності;
- вміння розраховувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
- базові знання з регулювання збутових, виробничих та товарних запасів;
- базові розуміння звітності з виконання планів матеріально-технічного забезпечення та збуту готової продукції підприємства;
- базові знання основ «бренду» та «брендингу».
- розуміння системи маркетингу як єдиного цілого, а також взаємозв’язків її ключових елементів;
- здатність аналізувати (формувати) товарний асортимент;
- знання сучасних методів ціноутворення;
- розуміння методів збуту та просування продукції (бренду) на ринок;
- вміння шукати, оцінювати та аналізувати різного роду інформацію;
- навички використання відповідних інструментів, що дозволяють розв’язувати професійні проблеми;
- базові знання використання сучасних інформаційних технологій;
- навички побудови результативної системи маркетингу.
- здатність застосовувати знання автоматизації збору, обробки та аналізу інформації про ринок, потреби споживачів та конкурентів;
- здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення практичних завдань в області маркетингу;
- навички презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визначається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Виробнича практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.е.н., професор Фещур Роман Васильович
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"