Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Фінанси, банківська справа та страхування

6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми
Характеристика освітньої програми:
Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері страхової, банківської, фінансової та інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра. Об'єкти вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у процесі навчання.
Набуті компетентності:
-розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
-здатність до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників фінансового стану суб’єктів господарювання та організацій, що функціонують у сучасних ринкових умовах.
-знання механізму функціонування державних фінансів, зокрема бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
-розуміння принципів, методів та інструментів державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
- здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
- здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
- здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- здатність здійснювати ефективні комунікації.
- здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення
- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.
- здатність проводити дослідження ринку фінансових послуг, розробляти елементи продуктової, цінової, збутової політики фінансових установ.
- уміння надавати фінансові послуги, включаючи організування обслуговування клієнтів фінансових установ в процесі споживання фінансових послуг, налагоджувати довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
- розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів
- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчально-технологічна, технологічна, педагогічна, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., доц. Кльоба Лев Гнатович (Lev.H.Kloba@lpnu.ua)
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес. Професійний профіль — економіст з фінансової роботи Здійснює розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; підготовку фінансових та банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, фізичних осіб; контролювання та аналіз фінансової діяльності підрозділів підприємства; облік виконання договорів про реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку та фінансових зобов’язань підприємства; складання фінансових звітів; підготовку фахівців тощо. Професійний профіль — страховий агент Здійснює агентську діяльність — це діяльність як юридичних осіб, так і громадян, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування, у тому числі одержання страхових платежів, оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат. Професійний профіль — податковий інспектор Контролює дотримання податкового законодавства, надходження в бюджет податкових та інших платежів, перевіряє фінансові документи платників податків: податкові декларації, бухгалтерські книги, звіти, кошториси та ін.; проводить камеральні та виїзні податкові перевірки, аналізує результати, застосовує фінансові санкції до порушників; спрямовує вимоги про сплату податків і зборів організаціям, підприємцям і громадянам; аналізує рівень і динаміку надходження податків і зборів, заборгованостей і недоїмок за ними.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"