Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Металургія

8.136.00.01 Металургія
Кваліфікація: Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність "Металургія"
Рік вступу: 2018
Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу: Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист випускної кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Узагальненим об’єктом діяльності магістра з металургії є: металургія ливарних сплавів та сучасні технології ливарного виробництва; технологічні, механічні та експлуатаційні властивості ливарних сплавів; методи визначення дефектів литва; методи усунення дефектів литва; комп'ютерне моделювання оснастки та технологічних процесів ливарного виробництва; комп'ютерне моделювання виробів художнього, ювелірного, стоматологічного та ортопедичного литва; використання адитивних технологій у ливарному виробництві. Студенти отримують знання з соціально-економічних та професійних навчальних дисциплін в обсязі, достатньому для здійснення виробничих функцій в галузі металургії.
Набуті компетентності:
- розроблення оптимальних підходів для створення ливарних сплавів;
- прогнозування шляхів розвитку та поведінки ливарних матеріалів за різних умов експлуатації;
- здійснення експертного дослідження з метою сертифікації та встановлення якості матеріалів;
- обґрунтовування оптимального вибору ливарних матеріалів відповідно до норм ДСТУ, EN та ISO;
- розроблення та використання комп’ютерних баз даних про технологію виготовлення оснасти, виробів художнього, ювелірного, стоматологічного та ортопедичного литва;
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань ливарного виробництва;
- здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, що сприяють ефективному використанню природних ресурсів та продукції ливарних підприємств.
- з організації роботи виробничих підрозділів ливарних підприємств;
- уміння застосовувати інформаційне забезпечення та складати ділову документацію;
- уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку технологічних процесів ливарного виробництва;
- здатність управляти проектами у галузі металургії та впровадження завершених проектів відповідно до міжнародних стандартів;
- здатність втілювати принципи та засади захисту прав інтелектуальної власності, реалізовувати, встановлювати та здійснювати захист об’єктів інтелектуальної власності;
- здатність використовувати сучасні CAD/CAM/CAE системи для розрахунку та проектування продукції, оснащення та устаткування металургійної галузі;
- здатність здійснювати аналіз та прогнозування експлуатаційних властивостей литих виробів, причин виникнення ливарних дефектів з використанням сучасних систем комп’ютерного моделювання.
- уміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
- уміння засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації;
- уміння створювати продуктивні соціально—економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі й демократичних принципах;
- навички до ділових комунікацій у професійній сфері, ділового спілкування та роботи в команді;
- навички етичних норм поведінки, толерантності, адаптивності й комунікабельності.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчальна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи у провідних науково-дослідних інститутах та підприємствах різної форми власності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – доц. кафедри ПМОМ Тростянчин А.М., контактна особа - доц. Тепла Т.Л. tetiana.l.tepla@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність магістрів металургії визначається використанням набутих знань та умінь в галузі ливарного виробництва, новітніх технологій моделювання та виготовлення виробів, створення нових технологічних процесів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва. Сферою діяльності магістрів з металургії є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, ювелірної, художньої промисловостей, металургії, енергетики, медицини, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: інженерів-технологів, конструкторів різних підрозділів підприємств, наукових співробітників галузевих та науково-дослідних інститутів, асистентів та викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, консультантів, менеджерів, експертів з питань металургійної та ливарної продукції.
Доступ до подальшого навчання: Магістр з металургії може продовжити навчання за третім рівнем вищої освіти за спеціальностями 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Програма викладання адаптована до європейських програм згідно Болонського процесу за допомогою міжнародного проекту TEMPUS MMATENG. Протягом навчання студенти мають можливість взяти участь в академічній мобільності за міжнародною програмою ERASMUS+ KA1 у Бельгії, Франції та Польщі.
Інститут: Інститут інженерної механіки та транспорту