Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Менеджмент

6.073.00.00 Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з менеджменту та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру, пов’язану з управлінською діяльністю. Освітньо-професійна програма має шість практичних ліній - менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); менеджмент інноваційної діяльності; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; управління митною діяльністю; менеджмент персоналу та адміністрування; логістика.
Набуті компетентності:
- базові знання з фундаментальних природничих наук, про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи; - базові знання і розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту, принципів, законів, функцій, методів та технології менеджменту, методів прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва та розв'язання конфліктів; - розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі менеджменту; - базові знання для роботи у сфері інноваційної діяльності на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно – правових форм, в органах державної влади, місцевого самоврядування; - знання і розуміння процесів реалізації зовнішньоекономічних операцій, їх організаційного, фінансового, ресурсного, юридичного, логістичного, митного, транспортного, експедиційного, страхового, управлінського супроводу; - знання і розуміння процесів міжнародної співпраці та міжнародного бізнесу, інтегрування та глобалізації, факторів та параметрів сучасного міжнародного економічного середовища, систем управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю; - базові знання особливостей, загальних закономірностей формування, функціонування та розвитку персоналу; - базові знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій.
- здатність продемонструвати базові знання у сфері стратегічного, операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного, антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами; - уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів; - уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку інноваційних продуктів, приймати оптимальні управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію на усіх рівнях управління; - уміння досліджувати іноземні ринки, формувати технології зовнішньоекономічних операцій, укладати та виконувати угоди з іноземними контрагентами, розробляти міжнародні проекти; - уміння обґрунтовувати, діагностувати та реалізовувати різноманітні види зовнішньоекономічної діяльності, забезпечувати митне оформлення та декларування товарів. - вміння на основі проведених досліджень розробити рекомендації щодо ефективного використання людських ресурсів суб’єктам господарювання; - уміння розробляти та здійснювати кадрову політику, забезпечувати цілеспрямований розвиток персоналу організації; - уміння імплементувати теорію логістики в систему менеджменту підприємства, формувати та розвивати ключові компетенції у сфері логістичної діяльності; - уміння оптимізувати систему управління запасами, транспортно-складську, постачальницько-збутову та виробничу системи, ідентифікувати та усувати «вузькі» місця в логістичних системах. - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань управління підприємствами та організаціями, використовуючи відомі методи; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в управлінні підприємствами та організаціями; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - уміння використовувати професійні знання, навички та компетенції в менеджменті для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікрорівні.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Карий Олег Ігорович, моб. тел.: 0505168136, e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua Контактна особа – Дзюбіна Андрій Васильович, моб. тел.: 0937756688, e-mail: dzandrewvas@gmail.com
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері менеджменту: керівники виробничих, функціональних та інших основних підрозділів; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності; фахівці в галузі освіти; технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; соціальні працівники.
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовами.
Інститут: Інститут економіки і менеджменту