Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Фінанси, банківська справа та страхування

6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; організування банківської справи, банківські операції та їх проведення; біржові операції банків; валютне регулювання; операції у сфері оподаткування; організування моніторингу податкової служби; страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій; фінансовий менеджмент; маркетинг фінансово — кредитної сфери; організування та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.
Набуті компетентності:
- сучасні уявлення про принципи, методи та форми управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізації руху грошових коштів;
- сучасні уявлення про методи та інструментарій фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками, методи фінансового аналізу, прогнозування і планування та антикризового фінансового управління;
- сучасні уявлення про методи та види бюджетного фінансування; методи планування доходів та видатків бюджетів усіх рівнів; касового виконання Державного і місцевих бюджетів; організаційні основи управління податковою роботою, адміністрування податків;
- сучасні уявлення про фінансові основи страхової діяльності, структуру страхового тарифу, порядок формування та розміщення страхових резервів, методи оцінки платоспроможності страхової компанії та умови забезпечення фінансової стійкості страховиків;
- сучасні уявлення про структуру ринку фінансових послуг, різновиди похідних фінансових інструментів, функції прямих та непрямих учасників ринку, класифікацію фінансових послуг, валютні розрахунки та механізм хеджування;
- фінансове планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги), розподіл і використання прибутку підприємства;
- організування біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності;
- здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою.
- володіння навичками роботи з комп’ютером, використання інформаційних технологій у фінансах для виконання практичних завдань у галузі професійної діяльності;
- вміння користуватися типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання операцій наукової та фінансової діяльності (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо);
- володіння навичками аналізу фінансових відносин на підприємствах, в організаціях, установах;
- навички роботи в команді за програмами і проектами з дослідження фінансових відносин й застосування методів дослідження фінансових проблем;
- навички управління часом, включаючи дотримання термінів виконання роботи.
- уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи;
- уміння підготувати та укласти договір страхування з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;
- уміння здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів.
- уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства, вибору методів та інструментів оперативного фінансового контролінгу з метою підвищення його рентабельності, фінансового-економічної стабільності та ринкової вартості;
- здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математичної статистики для статистичної обробки даних для математичного моделювання фінансово-економічних процесів;
- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів і кредиту;
- здатність визначати об’єкт і предмет, формулювати завдання для проведення дослідження; формулювати висновки і узагальнення за його результатами;
- навички презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу;
- здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
- навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
- навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчально-технологічна, технологічна, педагогічна, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., проф. Партин Галина Остапівна [Haluna.O.Partyn@lpnu.ua]
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування є конкретні засоби та інструменти управління фінансовою та виробничо-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, складання та виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, контролювання їх виконання тощо. Професійний профіль — економіст з фінансової роботи Здійснює розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; підготовку фінансових та банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, фізичних осіб; контролювання та аналіз фінансової діяльності підрозділів підприємства; облік виконання договорів про реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку та фінансових зобов’язань підприємства; складання фінансових звітів; підготовку фахівців тощо. Професійний профіль — страховий агент Здійснює агентську діяльність — це діяльність як юридичних осіб, так і громадян, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування, у тому числі одержання страхових платежів, оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат. Професійний профіль — податковий інспектор Контролює дотримання податкового законодавства, надходження в бюджет податкових та інших платежів, перевіряє фінансові документи платників податків: податкові декларації, бухгалтерські книги, звіти, кошториси та ін.; проводить камеральні та виїзні податкові перевірки, аналізує результати, застосовує фінансові санкції до порушників; спрямовує вимоги про сплату податків і зборів організаціям, підприємцям і громадянам; аналізує рівень і динаміку надходження податків і зборів, заборгованостей і недоїмок за ними.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою
Інститут: Інститут економіки і менеджменту