Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Облік і оподаткування

6.071.00.00 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Бакалавр з обліку і аудиту
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи, складання державного екзамену.
Характеристика освітньої програми:
Студенти отримують: необхідні знання, вміння та навички, для виконання обліково-аналітичних функцій та типових задач діяльності у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра: облік і аудит у підприємницькій діяльності, в управлінні банками, діяльності бюджетних установ, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.
Набуті компетентності:
- сучасних уявлень про виконання проектних, організаційних, контрольних, методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому питання визначення облікової політики підприємства, організації роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера;
- базових уявлень про складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структури та чисельності працівників;
- сучасних уявлень про організацію внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності;
- базових уявлень про розподіл функціональних обов’язків фахівців бухгалтерії;
- сучасних уявлень з проектування та покращання системи інформаційного забезпечення управління;
- базових уявлень з організації облікових робіт, бухгалтерської звітності, внутрішньогосподарського контролю;
- сучасних уявлень з організації роботи сектору відповідного відділу, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
- базових уявлень щодо захисту інтересів підприємства в системі макро- і мікро-економічних зв’язків на основі звітності; здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності; забезпечення точності і достовірності господарських операцій, виконання графіка документообігу;
- сучасних уявлень з організації роботи з управління фінансами підприємства, прогнозування і складання фінансового плану, сплатою податків і обов’язкових платежів, залучення кредитів та їх погашення.
- володіння методами обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів;
- здатність використовувати професійні знання у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємства, підготовки аудиторського висновку, організації та надання консультаційних послуг;
- здатність використовувати знання і вміння розробляти превентивні заходи забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- володіння методами організації контрольно-ревізійної роботи, удосконалення обліково-аналітичної роботи на підприємстві;
- володіння методами аналізу ефективності використання основних і оборотних засобів, окремих напрямів діяльності підприємства.
- здатність використовувати професійні знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту;
- здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств, складання звітності, здійснення облікових процесів;
- здатність аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремі напрямки діяльності підприємства, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, необоротних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та господарської діяльності підприємства;
- здатність планувати аудиторські перевірки, складати програми аудиту, проводити аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємства;
- здатність організовувати і надавати консультаційні послуги.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми - кандидат економічних наук, доцент Воськало Володимир Іванович.
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією в галузі обліку і оподаткування. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, аналітик, аудитор.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту