Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)

3.292.00.00 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: магістр-аналітик з міжнародних економічних відносин
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄТКС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі світового економічного розвитку, що дасть можливість критично аналізувати розвиток міжнародних економічних відносин та визначати ключові тенденції розвитку міжнародної торгівлі;
- знання основних моделей та стратегії розвитку національних економік, підходів, методів та інструментів макроекономічного аналізу, їх переваг, недоліків і сучасних тенденції;
- знання програмних пакетів, які можуть використовуватися для аналізування статистичних даних;
- знання підходів до формування гіпотез, методів їх тестування при дослідженні бізнес-процесів та методів їх прогнозування в бізнесі;
- знання методів багатовимірного аналізу для використання при дослідженні бізнес-процесів;
- знання особливостей координації міжнародної економічної політики в системі міжнародних організацій;
- знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики;
- знання особливостей розвитку системоутворюючих галузей крупних економік світу.
- застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку міжнародних економічних відносин;
- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у міжнародних економічних відносинах;
- обґрунтовувати теоретичні концепції державного регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугами;
- аналізувати структуру глобальної економіки за різними критеріями економічного розвитку;
- вміння виявляти тенденції при дослідженні бізнес-процесів та опрацьовувати великі масиви даних та часові ряди;
- уміння формулювати наукові проблеми, організовувати та проводити наукові експерименти;
- уміння працювати з науковою літературою, критично оцінювати наукові дані, створювати наукові тексти;
- робити порівняльній аналіз основних моделей та стратегій економічного розвитку.
- уміння професійно та обізнано користуватись цінними паперами та біржовими операціями для себе особисто чи для фірми;
- уміння аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми, прямі і портфельні зарубіжні інвестиції;
- уміння формувати та обґрунтовувати індикаторно-критеріальну та ідентифікаційно-інтерпретаційну базу діагностики предмета та об’єкта дослідження;
- уміння розробляти обґрунтоване індикаторно-критеріальне забезпечення оцінювання предмета та об’єкта дослідження;
- уміння використовувати програмні засоби, комп'ютерні мережі, бази даних та інтернет-ресурси;
- уміння застосовувати у дослідженнях різні методи аналізування, прогнозування й моделювання розвитку європейської економіки.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України, а також вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи та навчально-дослідницька практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Георгіаді Неллі Георгіївна
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту