Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Маркетинг (освітньо-наукова програма)

3.075.00.00 Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з маркетингу
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 2 роки
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- визначати кон’юнктуру товарних ринків та їх елементів, маркетингові цілі за напрямками діяльності;
- проводити дослідження громадської думки, інформаційних джерел, проводити брифінги, прес-конференції, виступи у пресі;
- визначати ефективність маркетингових інструментів, обирати оптимальні канали розподілу продукції, підбирати посередників для збуту продукції;
- ідентифікувати цільову аудиторію реклами, розробляти концепцію рекламованого товару, стратегію і тактику рекламної кампанії;
- визначати напрями управління товарною маркою (брендом) підприємства;
- виділяти напрями управління взаємовідносинами з клієнтами на основі використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу, мережевого маркетингу, соціально-відповідального маркетингу, маркетингу цінності;
- обґрунтовувати механізми стратегічного маркетингу та інноваційного розвитку підприємства.
- розробляти маркетингову стратегію підприємства з урахуванням специфіки товарних ринків та планувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємства, ефективності маркетингової діяльності;
- оцінювати ефективність маркетингової діяльності та позиціонувати підприємство і його продукти протягом їх життєвого циклу;
- проводити маркетинговий аудит конкурентних позицій підприємства та обґрунтовувати залучення сторонніх фінансових коштів у розвиток підприємства;
- планувати, організовувати, проводити виставки, ярмарки, презентації проектів або продуктових ліній та інші заходи закупівельно-торговельної і комунікаційної діяльності, вести переговори, встановлювати контакти та укладення угод з фірмами-контрагентами необхідних товарів та послуг;
- консультувати з питань маркетингового планування, збутової діяльності підприємства, ціноутворення, організації зв’язків з громадськістю, аналізу середовища діяльності підприємства.
- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички з маркетингу, ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій;
- вміння формувати місію, бачення, стратегічні цілі та засади функціонування підприємства;
- вміння здійснювати творчий пошук напрямів і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства;
- вміння проводити педагогічну роботу, наукові дослідження, розробляти методики і моделі у сфері аналізу результатів маркетингових досліджень;
- вміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, виявляти та встановлювати закономірності, тенденції розвитку ринку та маркетингової діяльності підприємства.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту