Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Менеджмент (освітньо-наукова програма)

3.073.00.00 Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр-дослідник з менеджменту
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері менеджменту за широким спектром його різновидів в організаціях різних видів діяльності та організаційно-правових форм. Спрямована на розвиток теоретико-методологічних та методико-прикладних засад менеджменту й орієнтує на актуальні спеціаліза¬ції, в межах яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра: викладачі вищих навчальних закладів, керівники, менеджери, управителі, фахівці, професіонали
Набуті компетентності:
-здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту;
-здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування і розвитку ділової кар’єри та професійної етики.
-здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства.
-інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання широкого спектру управлінських завдань в організаціях різних видів діяльності та організаційно-правових форм.
-планувати, організовувати, контролювати та регулювати діяльність організацій різних видів діяльності та організаційно-правових форм, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу.
-використовувати основні складові креативності в інноваційному менеджменті, застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та розробляти варіанти інноваційного розвитку організацій.
-проектувати і реалізовувати нові бізнес-моделі та формати підприємницької діяльності, адекватні технологічним та продуктовим інноваціям підприємства, організації.
-здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства;
-здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень;
-здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності;
-здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки;
-здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення діяльності організацій різних видів економічної діяльності, його законодавчого регулювання і відповідальності.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Мельник Ольга Григорівна, моб. тел.: 0677917251, e-mail: olia_melnyk@ukr.net Контактна особа – Галаз Ліна Володимирівна, моб. тел.: 0677227076, e-mail: linagalaz@rambler.ru
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою
Інститут: Інститут економіки і менеджменту