Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)

3.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Студенти отримують теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків щодо надання фінансових послуг, послуг зі страхування, грошового посередництва, управління фінансовими ринками, управління фондами та ін., готуються для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії – фінанси, банківська справа та страхування (корпоративні фінанси), фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит).
Набуті компетентності:
- Знання форм та методів оцінювання взаємодії з фінансовими установами, методів оптимізації грошових потоків підприємства з врахуванням зміни вартості грошей в часі, структури активів, капіталу, витрат, портфеля реальних та фінансових інвестицій, рівня фінансових ризиків та дивідендної і кредитної політики підприємства.
- Володіння прийомами ідентифікування прямих і непрямих учасників ринку фінансових послуг.
- Знання основних методів оптимізації результуючих фінансово-економічних показників, володіння прийомами фінансової санації підприємств.
- Знання способів та методів контролю за центрами фінансової відповідальності, сучасних методів формування бюджетів у корпорації.
- Знання форм стратегічного аналізу для формування інформаційного забезпечення та оптимізації фінансового управління.
- Знання сучасних досягнень інноваційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Знання особливостей організації діяльності банківської установи, страхової компанії, фондового посередника.
- Застосовувати набуті знання і розуміння для розроблення плану наукового дослідження. Застосовувати знання для визначення необхідного складу кадрових, матеріально-технічних ресурсів і джерел фінансування для реалізації наукового дослідження у сфері фінансових відносин.
- Здійснювати податковий моніторинг господарських операцій.
- Розрахувати та інтерпретувати фінансові показники ефективності діяльності фінансових установ, розробляти та аналізувати фінансові плани і прогнози.
- Досліджувати особливості впровадження фінансових інновацій та їх вплив на соціально-економічний розвиток та інноваційну діяльність країни.
- Застосовувати прийоми оптимального планування підприємницької діяльності в умовах нестабільного ринкового середовища з елементами обмеженості інвестиційних ресурсів, завищених витрат, бізнес-конфліктів.
- Застосовувати методи лінійного і динамічного програмування, матричні методи та методи теорії ймовірностей та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
- Застосовувати санаційні заходи фінансового, соціального, виробничо-технічного, організаційного характеру для фінансових та нефінансових корпорацій.
- Аналізувати фінансові інструменти та обирати найбільш оптимальні для інвестування.
- Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).
- Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
- Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.
- Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Навчально-технологічна, технологічна, педагогічна, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.е.н., проф. Бондарчук М. К. [Maria.K.Bondarchuk@lpnu.ua]
Професійні профілі випускників: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, банківської справи, страхування та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.); • керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.); • менеджер (управитель) із грошового посередництва; із фінансового лізингу; із надання кредитів; із страхування; із пенсійного недержавного страхування; • викладач вищого навчального закладу; • професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; • професіонал з депозитарної діяльності; • професіонал з корпоративного управління; • професіонал з торгівлі цінними паперами; • професіонал з управління активами; • професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; • науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій); • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; • професіонал з фінансово-економічної безпеки; • аналітик з інвестицій та кредитування; • економіст; • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
Доступ до подальшого навчання: Докторські програми у сфері фінансів, банківської справи, страхування
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовою
Інститут: Інститут економіки і менеджменту